Home
Home

Actualiteiten

Algemene informatie

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ multifunctionele nucleaire reactor, die geschikt is voor hoofdzakelijk medische isotopenproductie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. De PALLAS-reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die op dit moment meer dan vijftig jaar dienst heeft gedaan en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.

Belkmerweg 1200x400

Een schematische weergave van de PALLAS-reactor, gezien vanaf de Belkmerweg.

Vanaf 2025 zal PALLAS een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van medische isotopen zijn en een cruciale rol spelen in de leveringsketen voor radiofarmaceutische producten wereldwijd en in nucleair technologisch onderzoek. Met deze radiofarmaceutische producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart-en vaatziekten worden gediagnosticeerd en behandeld.

Per 16 december 2013 is het project in een onafhankelijke stichting ondergebracht: de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS). De Stichting is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunbaar ontwerp, gereed voor bouw, en voor het aantrekken van financiering voor de tweede fase: de bouw en inbedrijfstelling.

In de eerste fase is PALLAS verdeeld in twee (interne) projecten: Design & Licensing en Business Case & Financing. Voor deze eerste fase heeft het Ministerie van Economische Zaken, samen met de Provincie Noord-Holland 80 miljoen euro vrijgemaakt. Het streven is de voorbereiding rond 2020 af te ronden.

De tweede fase, de bouw en inbedrijfstelling van de PALLAS-reactor wordt privaat gefinancierd en neemt circa vijf jaar in beslag. De levensduur van de nieuwe reactor is ten minste veertig jaar. De PALLAS-reactor zal de productie van medische isotopen door de HFR naadloos overnemen.

Voor de rol van de ontwerper (Designer Nuclear Island, DNI) heeft PALLAS begin dit jaar het Argentijns-Nederlandse bedrijf ICHOS (INVAP en de TBI-bedrijven Croonwolter&dros – Mobilis) uitgekozen. Deze DNI zal een ‘state of the art’ multifunctioneel reactorontwerp opleveren. Daarnaast wordt van de DNI verwacht dat deze het management van de bouw en het opstarten van de reactor verzorgt.

 

 

 

Contact

Bel
+31 (0)88 20 24 024

Mail
info@pallasreactor.com

Bezoek
Comeniusstraat 8 in Alkmaar, Nederland

Post
Postbus 1092, 1810 KB Alkmaar, Nederland

 

Medische isotopen
Medische isotopen

Leveringszekerheid en innovatie

‘Petten’ is in vijftig jaar uitgegroeid tot grootste leverancier van medische isotopen in Europa en de op één na grootste leverancier in de wereld. Deze isotopen worden geproduceerd door targets (o.a. uranium, lutetium, iridium) in de reactor te bestralen, waarna zij worden nabewerkt en uitgeleverd aan ziekenhuizen. Daar worden ze toegepast voor diagnostische doeleinden in scans, en therapeutische behandelingen (inclusief pijnbestrijding).  Een isotoop die veel gebruikt wordt voor diagnoses bij hart- en kankerpatiënten is Technetium-99m, dat uit Molybdeen-99 wordt gewonnen. Daarnaast worden diverse medische isotopen geproduceerd voor de behandeling van onder andere prostaat-, eierstok- en  longkanker en hersentumoren.

Een voorbeeld van innovatie is de productie van de isotoop Lutetium-177 (Lu-177), dat wereldwijd geleverd wordt aan diverse klinieken voor onderzoek naar nieuwe behandelingen. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is voorloper in het onderzoek naar de behandeling van neuro-endocriene tumoren met Lu-177. Daarnaast is er toenemende interesse voor Holmium-166, ten behoeve van behandeling van primaire levertumoren.

Voor diverse toepassingen wordt gebruik gemaakt van zogeheten brachytherapie; een vorm van radiotherapie waarbij een stralingsbron (d.m.v. bolletjes) binnen of naast het gebied van de vereiste behandeling wordt geplaatst. De kans op onnodige schade aan omringend gezond weefsel wordt daardoor verkleind.

Het is de verwachting dat de markt voor medische isotopen zeker tot 2030 zal blijven groeien als gevolg van de sterke vergrijzing, welvaartsgroei en hogere levensverwachting in (vooral) landen in ontwikkeling, maar ook door de ontwikkeling van nieuwe nucleaire therapieën. Buiten Nederland beschikt slechts een beperkt aantal landen over goede productiefaciliteiten en een afgemeten productie-infrastructuur voor isotopen.

Met de komst van PALLAS wordt bijgedragen aan een continue beschikbaarheid van medische isotopen voor Europese burgers, en aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe isotopen (behandelingen). Leveringszekerheid en innovatie zijn daarbij de kernbegrippen.

 

Onderzoeksfunctie PALLAS

Net als in de HFR is het de bedoeling om in PALLAS hoogwaardige nucleaire onderzoeksopdrachten en -programma’s uit te voeren voor private en publieke partijen. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is onderzoek naar nieuwe medische isotopen voor de behandeling van patiënten.

Belangrijke thema’s zijn verder; onderzoek op het gebied van veiligheid in nucleaire toepassingen, optimalisatie van grondstoffengebruik, ontwikkeling van nieuwe vierde-generatietechnologieën zoals gesmolten-zoutreactoren, oplossingen voor nucleair afval, (fundamenteel) materiaalonderzoek,  leveringszekerheid van nucleaire energie (op de middellange- en lange termijn) en levensduurverlenging van bestaande reactoren.

 

Werkgelegenheid

De aanwezigheid van de HFR (operationeel sinds 1961) geldt van oudsher als een vliegwiel voor (nucleaire) bedrijvigheid in en om Petten/Nederland. Dit is goed terug te vinden in de geschiedenis van ‘Petten’, beginnende bij de oprichting van het Reactor Centrum Nederland, waar de basis werd gelegd voor o.a. multinational Urenco (ultracentrifugetechniek voor uraniumverrijking), en later ECN.

In 1976 werd RCN omgedoopt tot Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), waarmee een verbreding naar andere energiebronnen werd beoogd. In 1998 leidde dit tot een scheiding van activiteiten, waarbij NRG ontstond als volle ‘nucleaire’ dochter van ECN (en aanvankelijk KEMA).

In 1999 nam NRG de bestralingsactiviteiten voor medische isotopen over van het Europese onderzoeksinstituut JRC (Joint Research Centre in Petten). Ook trok de HFR andere bedrijvigheid, en daarmee werkgelegenheid naar Petten. Zo brak een volstrekt nieuwe industrietak in de duinen van Petten door: die van medische isotopen, het verwerken van bestraalde isotopen voor de medische industrie en het ontwikkelen van nieuwe isotopen voor deze industrie. Dit werd door de jaren heen uitgevoerd door de opvolgende bedrijven Philips-Duphar en Mallinckrodt Medical (tot 2013 Covidien). Deze sterk groeiende bedrijfstak was niet voorzien bij de beslissing om de HFR te bouwen.

Verder maakte de HFR het Europese energie instituut JRC-IET (Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport) mogelijk. Een ontwikkeling die overigens niet alleen medewerkers in Petten bracht, maar ook zorgde voor bijvoorbeeld de oprichting van de Europese school in Bergen (NH).

PALLAS zal waarschijnlijk geen sprong in de directe werkgelegenheid betekenen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de nieuwe technologie en een efficiëntere terreinindeling ervoor zorgen dat er minder medewerkers in de continudienst/onderhoud nodig zijn dan bij de HFR.

Zoals de HFR door de jaren heen centraal stond in het aantrekken en clusteren van activiteiten in Petten, zo zal PALLAS dat op haar beurt ook doen. Zonder HFR en zonder PALLAS zullen niet alleen NRG en Mallinckrodt Medical binnen afzienbare tijd verdwijnen uit de duinen van Petten maar ook ondersteunende diensten zoals de bedrijfsbrandweer en de beveiliging. Een beweging die ook de activiteiten van ECN en JRC-IET behoorlijk onder druk zal zetten en ingrijpende en kostbare gevolgen zal hebben voor alle betrokken organisaties.

Met circa 1600 medewerkers is ‘Petten’ een van de grootste werkgevers in de kop van Noord-Holland, dat in totaal circa 30.000 arbeidsplaatsen telt. Ruim de helft van de beroepsbevolking werkt buiten het gebied. Afgezien van de stad Den Helder (met de Koninklijke Marine, de marinebasis en het vliegveld) zijn de belangrijkste economische dragers de land- en tuinbouw, visserij, recreatie en toerisme én ECN/NRG/ Mallinckrodt Medical /JRC-IET.

 

Nieuws

Ontwerp en vergunning
Ontwerp en vergunning

Het ontwerptraject

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ multifunctionele nucleaire reactor, die geschikt is voor hoofdzakelijk medische isotopenproductie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek.

De PALLAS-reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die op dit moment meer dan vijftig jaar dienst heeft gedaan en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.

De eerste fase, het ontwerpen van de nieuwe reactor samen met het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen (een parallel traject) wordt naar verwachting rond 2020 afgerond.

PALLAS heeft een Europees aanbestedingsproces doorlopen voor de selectie van de ontwerper van de PALLAS-reactor (Designer Nuclear Island, DNI). Internationale partijen met ervaring in het ontwerpen van onderzoeksreactoren hebben hierop kunnen inschrijven. PALLAS heeft begin dit jaar het Argentijns-Nederlandse bedrijf ICHOS, (INVAP en de TBI-bedrijven Croonwolter&dros – Mobilis) uitgekozen. Deze DNI zal een ‘state of the art’ multifunctioneel reactorontwerp opleveren en zal naar verwachting het management van de bouw en het opstarten van de reactor verzorgen.

De tweede fase, de bouw en inbedrijfstelling van de PALLAS-reactor wordt privaat gefinancierd en neemt circa vijf jaar in beslag. De levensduur van de nieuwe reactor is ten minste veertig jaar. De PALLAS-reactor zal de productie van medische isotopen door de HFR naadloos overnemen.

 

Techniek

De PALLAS-reactor wordt een pool-type reactor, met een efficiëntere en effectievere benutting van de flux dan die van de HFR. Het belangrijkste kenmerk van de PALLAS-reactor is zijn bedrijfsflexibiliteit. De kern van de reactor kan flexibel worden ingericht voor de productie van verschillende medische isotopen en daardoor inspringen op veranderende markten.

Schematische weergave PALLAS-reactor

 

In het ontwerpproces zal veel aandacht uitgaan naar de reactorkern en alle nucleaire systemen die nodig zijn om de reactor veilig te kunnen bedrijven. Om te komen tot een passend ontwerp heeft PALLAS een document opgesteld waarin alle functionele eisen voor de reactor staan opgesomd. Dit zijn de zogenaamde ‘Technical Requirements’ (kort gezegd de TR). Dit document vormt de leidraad voor de de ontwerper (Designer Nuclear Island, DNI) – het Argentijns-Nederlandse bedrijf ICHOS (INVAP en de TBI-bedrijven Croonwolter&dros – Mobilis) – die het definitieve ontwerp van de PALLAS-reactor zal maken.

Het ontwerptraject bevat vele tussenstappen richting het uiteindelijke ontwerp. Tussendoor wordt er steeds getoetst op de laatste internationale regelgeving van de International Atomic Energy Agency (IAEA) en de specifieke Nederlandse eisen ten aanzien van de veiligheid van het ontwerp en de bedrijfsvoering.

Zo zal het omhulsel van de reactor (het containment) bestand moeten zijn tegen mogelijke gevaren van buitenaf, zoals vliegtuigongelukken of aardbevingen.

 

Infrastructuur

Naast het ontwerp van de reactor en de nucleaire systemen zijn er ook andere (niet nucleaire) ontwerp- en constructieactiviteiten voor PALLAS nodig. De infrastructurele inpassing van de nieuwe reactor op het bedrijventerrein in Petten is van groot belang. Denk aan de koelwatervoorziening, aansluiting op gas, water, licht en riolering etc. Maar ook de aansluiting van de reactor op de bijhorende laboratoria en kantoorruimtes zodat er goede logistieke aan- en afvoerwegen van en naar deze faciliteiten is.

Ook tijdelijke infrastructurele aanpassingen moeten worden getroffen. Tijdens de bouw van de PALLAS-reactor moet er bijvoorbeeld ruimte zijn voor het bouwverkeer, parkeerplaatsen voor bouwmedewerkers, bouwketen en transport en opslag van materialen. Al deze tijdelijke faciliteiten moeten zo worden vormgegeven dat ze het dagelijks bedrijf op het bedrijventerrein en de omgeving zo min mogelijk beïnvloeden.

 

Het vergunningentraject

Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, toestemmingen en ontheffingen, samen met het ontwerpen van de nieuwe reactor (een parallel traject) wordt naar verwachting rond 2020 afgerond.

Duinen Petten

Er zijn veel wetten, besluiten, regelingen, richtlijnen en plannen van toepassing op PALLAS. De meest bepalende zijn:

  • De Kernenergiewet (KEW) voor het oprichten én bedrijven van de PALLAS-reactor. Een belangrijk onderdeel van de aanvraag voor de KEW-vergunning zijn het Milieueffectrapport (MER) en het Veiligheidsrapport (VR).
  • Waterwet voor alle directe waterlozingen.
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatiegebonden activiteiten, zoals bouw, aanleg en gebruik.
  • Natuurbeschermingswet voor bescherming van natuurgebied (Natura 2000).

De procedures van bovengenoemde vergunningen zullen verlopen volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een licensingplan is opgesteld om alle benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen in kaart te brengen en het geheel aan vergunningaanvragen te stroomlijnen.

 

Nieuws

Financiering
Financiering

Projectfinanciering

Het financieringsproject PALLAS bestaat uit twee fasen: een publiek gefinancierde fase met daaropvolgend een privaat gefinancierde fase.

Publiek-privaat

De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor is op 16 december 2013 opgericht met de doelstelling om succesvol de eerste fase te realiseren. Dit betekent het Europees aanbesteden van het ontwerp van de nieuwe PALLAS-reactor en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Hiervoor heeft de overheid een lening van euro 80 mln verstrekt.

De tweede doelstelling van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor blikt vooruit naar de tweede fase en betreft het aantrekken van private middelen om de bouw en inbedrijfstelling van de PALLAS-reactor te realiseren. Hiervoor heeft PALLAS een solide business case ontwikkeld die als basis dient om het PALLAS-project uiteindelijk te herfinancieren op basis van privaat kapitaal. Het ligt voor de hand dat de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor hierna wordt omgezet in een nieuwe entiteit. De tijdshorizon van de Stichting is in deze zin dus beperkt.

Het is aan de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor om te zorgen voor een soepele overgang van de bovengenoemde fasen. Dit houdt in dat er binnen het PALLAS-projectteam niet alleen wordt gewerkt aan het uiteindelijk fysiek realiseren van de nieuwe PALLAS-reactor, maar dat er ook een grote focus is op het realiseren van de private financiering ervan. Deze taak is belegd bij een toegewijd team dat rapporteert aan de algemeen directeur. PALLAS is in gesprek met mogelijke investeerders en trekt de aandacht van serieuze internationale particuliere investeerders.

 

Mens en milieu
Mens en milieu

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij alle PALLAS-activiteiten wordt structureel elke mogelijke impact op mens en milieu op alle aspecten overwogen, PALLAS streeft ernaar negatieve effecten en risico’s weg te nemen of tot een minimum te beperken en waar realistisch mogelijk ten goede te keren.

Om deze verantwoordelijkheid na te komen, is gekozen voor een aanpak met project- en werkplannen, procedures, instructies en werkmethodieken waarin essentiële processen zijn geborgd.

Naast de eigen medewerkers dienen ook alle bedrijven die voor PALLAS werken invulling te geven aan de kernwaarden ‘veiligheid’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘professionaliteit’. Het PALLAS beleid op gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en beveiliging (SHEQS) geldt hierbij als richtlijn.

pallas-team

Milieu

PALLAS is er alles aan gelegen om de beste en meest relevante regels door te voeren om de impact van haar activiteiten gedurende de volledige ‘life cycle’ op het milieu tot een minimum te beperken. Belangrijke aspecten hierin zijn:

Voldoen aan de ISO 14001 standaard.
Alle ‘environmental impacts en aspects’ van de activiteiten inventariseren, evalueren en beheersmaatregelen definiëren en implementeren. Dit geldt voor zowel de eigen organisatie als voor leveranciers en (sub-)contractors.
Het voldoen aan wettelijke of andere van toepassing zijnde (juridische of vergunning technische) eisen.
Het minimaliseren van de afvalstroom door (uiteindelijk) de operatie zo efficiënt mogelijk in te richten.
Alle medewerkers betrekken bij de milieudoelstellingen en hen houden aan het geldende milieubeleid.
Dit houdt onder andere in dat hiervoor ook de juiste trainingen worden aangeboden.

Kwaliteit

PALLAS stelt alles in het werk om aan alle door haar financiers/klanten gestelde eisen en verwachtingen te voldoen. Dit doet het PALLAS team mede door:

Gebruik van het PALLAS Management Systeem, wat aan de ISO 9001 standaard voldoet. Het Managementsysteem bevat beleidsmatige documenten, procedures en instructies die samen een uniforme, professionele manier van werken borgen.
Een gedegen omschrijving van de specificaties en strikte opvolging op levering conform deze specificaties.
Effectief communiceren met diverse betrokken stakeholders.
Alle medewerkers betrekken bij en houden aan het werken met procedures en instructies, samengebracht in het Management Systeem.
Continue verbetering heeft prioriteit en wordt systematisch gemeten via het Continual Improvement Plan met daarin SMART gedefinieerde doelstellingen, acties en Key Performance Indicators (KPI’s). Medewerkers worden gestimuleerd om mogelijkheden tot verbetering aan te leveren.

Veiligheid en gezondheid

De veiligheid en gezondheid van haar mensen en degenen die voor PALLAS werken hebben de hoogste prioriteit. Er wordt binnen de relatief jonge organisatie dan ook hard gewerkt aan het uitdragen en in stand houden van een sterke veiligheidscultuur die gebaseerd is op openheid en transparantie.
PALLAS staat garant voor veilige en gezonde werkomstandigheden.
PALLAS verzorgt waar nodig toegesneden trainingen voor haar personeel.
De veiligheidsprestaties en arbeidsomstandigheden worden nauwlettend gevolgd en gemeten, en daar waar nodig verbeterd.
Effectieve incidentprocedures zijn geïmplementeerd.
PALLAS vraagt al haar leveranciers en contractors zich te conformeren aan haar veiligheids- en gezondheidsregels en elkaar te stimuleren om waar mogelijk te optimaliseren.
PALLAS voldoet ten minste aan alle eisen ten aanzien van wet en regelgeving op gebied van veiligheid en gezondheid.

Beveiliging

Beveiliging van haar (nucleaire) faciliteiten, materiaal en informatie is van het grootste belang voor PALLAS. Om te voorkomen dat de veiligheid van mens en milieu in gevaar gebracht kan worden of dat er kennis en informatie over de reactor, de technologie en/of (reactor)materiaal in verkeerde handen komt, gelden de volgende beleidsregels:

Het voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in IAEA Nuclear Security Guidelines en de Nederlandse wetgeving.
Zorgen dat het reactorontwerp minimaal voldoet aan relevante voorwaarden zoals gesteld in Nederlandse en internationale wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging van nucleaire installaties en nucleair materiaal.
Het aanhouden van de juiste classificatie voor beveiligingsprocedures voor de ontwerpdocumentatie, inclusief de implementatie van het ‘need to know’ principe.
Alle medewerkers betrekken bij en houden aan het werken met de beveiligingsprocedures en instructies, ze trainen en continu streven naar verbetering.

 

Nieuws

Pers en info
Pers en info

Contact persinformatie

Bel
Anneloes Geldermans +31 (0) 88 20 24 066 of
Saskia Denekamp +31 (0) 88 20 24 037

Mail
info@pallasreactor.com

Algemene contactgegevens
Deze kunt u vinden op onze Contact pagina.

 

Actualiteiten

Bibliotheek

Ontwerp Bestemmingsplan PALLAS:
Ontwerp Bestemmingsplan regels PALLAS-reactor
Ontwerp Bestemmingsplan toelichting PALLAS-reactor
Ontwerp Bestemmingsplan plankaart PALLAS-reactor
Beeldkwaliteitsplan PALLAS

Plan-MER PALLAS:
Praktische informatie voor wie overweegt een zienswijze in te dienen – zoals de termijn die daarvoor geldt en het adres waarnaar de zienswijze verstuurd moet worden – is gepubliceerd op www.schagen.nl.
Per abuis is in de Plan-MER een verkeerde afbeelding gebruikt (figuur 10 op pagina 28, Samenvatting: figuur 5 op pagina 13), dit betreft een röntgenapparaat.
Plan-MER PALLAS
Samenvatting Plan-MER PALLAS
Achtergrondrapportages:
Stralingsbescherming
Nucleaire veiligheid
Bodem en water
Waterveiligheid
Luchtkwaliteit
Geluid
Licht
Natuur
Recreatie en toerisme
Landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
Archeologie
Verkeer


Interview met Titus Tielens, over zijn eerste 100 dagen bij PALLAS, door Yess.

De Nuclear Energy Agency (NEA) is een gespecialiseerde organisatie binnen de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), een intergouvernementele organisatie van geïndustrialiseerde landen is gevestigd in Parijs, Frankrijk.
De OECD-NEA heeft een serie rapporten over de voorziening van medische radio-isotopen gepubliceerd.

AIPES (Association of Imaging Producers & Equipment Suppliers) brengt de grote farmaceutische laboratoria in de nucleaire geneeskunde, samen met de belangrijkste producenten van medische apparatuur voor dit gebied van de geneeskunde, zowel multinationals als lokale middelgrote bedrijven. Op de website van AIPES staat meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Mrt 2017 – Medische isotopen, belang voor de wereld en kansen voor Nederland, een uitgave van Nucleair Nederland.

Dec 2016 – De Nederlandse Vereniging Nucleaire Geneeskunde en de Federatie Medisch Specialisten benadrukken het belang van een nieuwe reactor. Een snel besluit door de overheid is noodzakelijk om de levering van medische isotopen en de behandeling van veel kankerpatienten zeker te stellen.
Artsen willen besluit over medische isotopen, Mensen vergeten medische noodzaak reactor

Mrt 2016 – In het Inspiratiedocument ruimtelijke kwaliteit PALLAS 2016 presenteren we aanbevelingen van de locale gemeenschap over architectuur en landschappelijke inpassing van de PALLAS-reactor in Petten.

Jan 2016 – Mededelingsnotitie plan-MER, met dit document geeft PALLAS formeel te kennen een procedure te starten die moet leiden tot een wijziging van het bestemmingsplan op de Onderzoekslocatie Petten (OLP).

Nov 2015 – Rapport Natuuronderzoek Onderzoekslocatie Petten en Bijlagenrapport, door Antea Group.

Mei 2015 – Mededelingsnotitie Milieueffectrapportage, op dinsdag 26 mei ingediend bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), als eerste formele stap in de m.e.r.-procedure.

Jan 2013 – Leaflet PALLAS, Bouwen aan de gezondheidszorg en het energieonderzoek van morgen.

Okt 2011 –  De Ambitienotitie PALLAS is een  visualisatie van de wensen en ideeën van de direct omwonenden, gecombineerd met een professionele kijk van de architecten over de landschappelijke inpassing van PALLAS.

Mei 2011 – Verslag van de tweede informatiebijeenkomst over architectuur en landschappelijke inpassing PALLAS op 31 mei 2011.

Mei 2011 – Verslag eerste informatiebijeenkomst over architectuur en landschappelijke inpassing en uitnodiging voor de tweede bijeenkomst.
Bron: Het Portaal

Mei 2011 – Presentatie PALLAS, a nuclear reactor fit for the future. Gehouden tijdens IAEA-bijeenkomst op 16 mei 2011 in Wenen. (Engels)

Apr 2011 – Verslag van de informatiebijeenkomst over architectuur en landschappelijke inpassing van PALLAS op 28 april 2011.

Apr 2011 – Presentatie architect Robert Collignon landschappelijke inpassing PALLAS op 28 april 2011.

Apr 2011 – Uitnodiging informatiebijeenkomst over landschappelijke inpassing PALLAS op 28 april 2011.

Apr 2011 – Presentatie Paul de Jong landschappelijke inpassing PALLAS 28 April 2011.

Dec 2010 – Artikel Dutch dream of new HFR, in Nuclear Engineering International.

Sep 2010 – Presentatie Informatieavond PALLAS gemeente Zijpe, 29 september 2010.

Sep 2010 – Informatieblad Nieuwe kernreactor onmisbaar voor moderne gezondheidszorg: Waarom cyclotrons geen alternatief zijn voor de productie van medische isotopen.

Een animatie ‘Wat is radioactieve straling’ op de website van de TU Delft.

 

Over ons
Over ons

Wie we zijn

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ multifunctionele nucleaire reactor, die geschikt is voor hoofdzakelijk medische isotopenproductie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek.

Een onafhankelijke Stichting

Tot eind 2013 was PALLAS een projectorganisatie onder NRG (een dochterbedrijf van het Energieonderzoek Centrum Nederland, ECN), de exploitant van de huidige onderzoeksreactor (HFR). Per 16 december 2013 is het project in een onafhankelijke stichting ondergebracht: de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor.

De Stichting is verantwoordelijk voor het succesvol afronden van de eerste fase van het project: het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningprocedure. Voor deze fase heeft het Ministerie van Economische Zaken, samen met de Provincie Noord-Holland 80 miljoen euro vrijgemaakt. De Stichting is tevens verantwoordelijk voor het aantrekken van financiering voor de tweede fase: de bouw en inbedrijfstelling.

Lees hier de Statuten van Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Directie en toezicht

Bij de oprichting van de Stichting is dr. H.J. (Hermen) van der Lugt benoemd tot algemeen directeur. Hij was, voordat hij bij PALLAS startte, werkzaam als directeur van Stichting Novay/Stichting Telematica Instituut in Enschede, een publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van IT & Telecommunication en Research & Development. Hij heeft een achtergrond als gepromoveerd experimenteel natuurkundige. Lees hier een interview met Hermen van der Lugt.

De raad van toezicht van de Stichting bestaat uit:
Voorzitter J.W.R. van Lunteren MSc (directeur Strategische Allianties bij het UMC Utrecht en oud-gedeputeerde van de Provincie Utrecht),
drs. M.C. van der Harst (voormalig topambtenaar Ministerie van Economische Zaken),
prof. dr. J. Telgen (hoogleraar Inkoopmanagement, Universiteit Twente) en
prof. dr. W.C. Turkenburg (emeritus hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving, Universiteit Utrecht).

De organisatie

De dagelijkse leiding van PALLAS is in handen van de algemeen directeur Hermen van der Lugt. Voor de projecten ‘design & licensing’ en ‘financiering’ zijn projectmanagers benoemd. De eerste is verantwoordelijk voor het opleveren van het zogenaamde ‘vergunbaar ontwerp’, zodat de bouwfase gestart kan worden. De andere is verantwoordelijk voor het verkrijgen van private financiering voor de bouwfase. Beide managers sturen een team aan dat bestaat uit diverse (technisch/financieel) specialisten. Deze specialisten worden ondersteund door een handvol ‘staffmedewerkers’ (Projectbureau, Communicatie, Contract Management, Procurement en SHEQS).

Onze directeur Design & Licensing is Jan van der Marel. Hij is verantwoordelijk voor het opleveren van een veilig ontwerp van de PALLAS reactor dat gereed is voor de bouwfase, dat voldoet aan de vergunningscriteria (‘vergunbaar’) en dat voldoet aan de randvoorwaarden van private financiering en commerciële bedrijfsvoering. Zodra de vergunningen zijn ontvangen kan met de bouw en inbedrijfstelling worden gestart.
Jan heeft, naast eerdere functies bij Jacobs en Siemens, het grootste deel van zijn loopbaan als projectmanager van internationale complexe projecten bij energieleverancier Nuon gewerkt, de laatste jaren als director Engineering van Nuon Vattenfall.
Het team van Design & Licensing bestaat uit diverse hoogopgeleide specialisten dat samen met de internationale nucleaire experts van Owner’s Engineer Tractebel Engineering en de experts van Licensing Engineer Arcadis een geïntegreerd projectteam vormt.
Licensing Manager Marco Visser heeft zich, na zijn opleiding politicologie, gericht op Quality, Health and Safety. Later, onder meer bij Arcadis, heeft hij zich toegelegd op de milieu kant van diverse grootschalige industriële projecten, met name vergunningen en milieueffectrapportages.
Design Control Manager Marisa van der Walt heeft voor PALLAS bij Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) en SAFARI-1 medischieseisotoop productiereactor in Zuid-Afrika gewerkt. In haar functie van Head Nuclear Safety and Technology was Marisa verantwoordelijk voor nucleaire veiligheid en ontwikkeling van nieuwe productiefaciliteiten voor medische isotopen. Tijdens haar studie nucleaire technologie aan de North West University heeft ze een Master of Science gehaald.

De manager Business Case & Financing Titus Tielens, is verantwoordelijk voor een sluitende business case die als basis dient voor het verkrijgen van private financiering voor de bouw en inbedrijfstelling en voor de operationele fase.
Titus heeft een loopbaan in strategie en business development bij diverse toonaangevende bedrijven als McKinsey, TNO, Booz & Company en Avery Dennison. In zijn laatste functie voor PALLAS was hij manager strategie en innovatie bij het Havenbedrijf van Amsterdam.
Het team Business Case & Financing bestaat uit hoogopgeleide specialisten op het gebied van marktonderzoek en financiële modellering, experts op het gebied van nucleaire geneeskunde en experts op het gebied van nucleair technologisch onderzoek. Daarnaast is specialistische kennis op het gebied van financiering met grote kennis van medische isotopen aanwezig.
Business Startup Manager – Medical Isotope Production Centre Koen Kodde heeft een diverse internationale carrière in de radio- en biofarmaceutische wereld met als laatste functie projectdirecteur bij MSD. Hij heeft diverse GMP-productiefabrieken opgezet.
Programme Developer Nuclear Research Margaret McGrath heeft diverse functies op het gebied van onderzoek bij het IFE (Institute for Energy Technology) vervuld. De laatste jaren als leider van het internationale Halden Reactor Project van het OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), waar onderzoek wordt uitgevoerd om kerncentrales veiliger te maken en waar Nederland ook bij is aangesloten.

Beide teams worden ondersteund door stafmedewerkers met ervaring in internationale, complexe projecten en/of organisaties;
Financieel manager Nico van Ginkel heeft gewerkt bij internationale organisaties als Ballast Nedam, BAM, Ministerie van Economische Zaken en Stork.
SHEQS-manager (Veiligheid, Gezondheid, Milieu, Kwaliteit en Beveiliging) Roel Krol heeft een gedegen loopbaan bij Stork (olie- en gasindustrie) en daarvoor functies van projectmanager vervuld bij Promech Sorting Systems en Spaans Bulk Handling Systems.
Communicatiemanager Anneloes Geldermans heeft diverse communicatiefuncties bij financiële en juridische organisaties als ING, Delta Lloyd en DAS vervuld. Ze heeft een journalistieke achtergrond en adviseerde het ministerie van Justitie en Onderwijs van Aruba bij het opstellen van opleidingsprogramma’s en beleidsstukken voor justitiële diensten.

Lees meer over de kernwaarden en het PALLAS beleid op de pagina ‘Mens en Milieu’.

 

Geschiedenis

De PALLAS-reactor is de opvolger van de huidige Hoge Flux reactor die het einde van zijn levensduur nadert. De huidige exploitant en vergunninghouder van de HFR is de Nuclear Research and consultancy Group (NRG), sinds 1998 een ‘dochterinstituut’ van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). NRG is actief op het gebied van nucleaire consultancy en het leveren van bestralingsdiensten voor de productie van medische en industriële isotopen en nucleair technologisch onderzoek (NTO). Bij NRG werken circa 500 specialisten, verdeeld over twee vestigingen: Petten en Arnhem.

Begin 2004 heeft een groep bedrijven en onderzoeksinstellingen, te weten Mallinckrodt Medical, het Reactor Instituut Delft (onderdeel van TU Delft) en het Europese energie-instituut (JRC-IET) het initiatief genomen om PALLAS op te zetten. NRG is aan de slag gegaan met de invulling en uitvoering van het project en heeft daarvoor in 2009 een projectteam geformeerd, onder dagelijkse leiding van een projectdirecteur.

De hoge leeftijd van onderzoeksreactoren over de hele wereld vergroten het risico op ongeplande productieonderbrekingen. Hierdoor ontstond in de periode 2007-2011 een groot tekort aan medische isotopen. Om een mondiaal probleem in de voorziening van medische isotopen te voorkomen heeft de overheid besloten tot vervanging van de Hoge Flux Reactor. Het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Holland hebben samen 80 miljoen euro in de vorm van een lening vrijgemaakt om de eerste risicovolle fase te financieren.

Met de oprichting van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (16 december 2013) is PALLAS ondergebracht in een onafhankelijke entiteit. Deze Stichting houdt zich bezig met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe medische isotopen reactor. PALLAS is verantwoordelijk voor het ontwerp van de reactor, het verkrijgen van de benodigde vergunningen, het opstellen van een zogeheten business case en het aantrekken van private financiers.

 

Werken bij PALLAS

Interesse in een uitdagende functie in een nucleair technologische omgeving? PALLAS zoekt per direct enthousiaste professionals die een bijdrage willen leveren aan de realisatie van de nieuwe PALLAS-reactor.

Werken bij PALLAS betekent…
Aan de slag bij het internationaal meest toonaangevende nucleaire project!

werkplek1200x400

Stageplaatsen
PALLAS geeft studenten graag de kans om in dit (inter)nationaal toonaangevende project ervaring op te doen. Om in aanmerking te komen voor een stage- of afstudeerplek ontvangen wij graag een aanmeldingsbrief met daarin een omschrijving van: je interesses, om wat voor soort stage het gaat en welke periode het betreft.

Acquisitie
Neem contact op met hrm@pallasreactor.com  als u acquisitie wilt plegen naar aanleiding van deze vacature.

De eerste 100 dagen bij PALLAS
Bij een nieuwe functie zijn de eerste 100 dagen van groot belang. In een interview met Yess deelt onze collega Titus Tielens zijn motivatie, bevindingen en ambities tijdens deze eerste honderd dagen bij PALLAS.

 

Nieuws