Projectfinanciering

Het financieringsproject PALLAS bestaat uit twee fasen: een publiek gefinancierde fase van circa vijf jaar met daaropvolgend een privaat gefinancierde fase.

Publiek-privaat

De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor is op 16 december 2013 opgericht met de doelstelling om succesvol de eerste fase te realiseren. Dit betekent het Europees aanbesteden van het ontwerp van de nieuwe PALLAS-reactor en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Hiervoor heeft de overheid een lening van euro 80 mln verstrekt.

De tweede doelstelling van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor blikt vooruit naar de tweede fase en betreft het aantrekken van private middelen om de bouw en inbedrijfstelling van de PALLAS-reactor te realiseren. Hiervoor dient een sluitende business case te worden gepresenteerd die als basis dient om het PALLAS-project uiteindelijk te herfinancieren op basis van privaat kapitaal. Het ligt voor de hand dat de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor hierna wordt omgezet in een nieuwe entiteit. De tijdshorizon van de Stichting is in deze zin dus beperkt.

Het is aan de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor om te zorgen voor een soepele overgang van de bovengenoemde fasen. Dit houdt in dat er binnen het PALLAS-projectteam niet alleen wordt gewerkt aan het uiteindelijk fysiek realiseren van de nieuwe PALLAS-reactor, maar dat er ook een grote focus is op het realiseren van de private financiering ervan. Deze taak is belegd bij een toegewijd team dat rapporteert aan de algemeen directeur.