Bewoners Zijpe denken mee over landschappelijke inpassing PALLAS

29 juli 2011

Persbericht

Petten, 29 juli 2011

Bewoners Zijpe denken mee over landschappelijke inpassing PALLAS
“Verstop de PALLAS reactor niet, maar maak er een icoon van! Maak van Onderzoeks Locatie Petten (OLP) een ‘Energy Campus’ met een open karakter”.

Dit zijn enkele adviezen uit de ‘Ambitienotitie PALLAS’ gemaakt door de architecten Robert Collignon en Stefan Kolen van DHV architects. Samen met landschapsarchitect Adriaan Geuze (directeur West8) waren zij gevraagd om twee avonden met bewoners uit Zijpe na te denken over de grote lijnen voor de inpassing en architectuur van PALLAS in het Pettemer duinlandschap.

De Ambitienotitie is gemaakt vanuit de overtuiging dat ‘het uiterlijk’ van PALLAS niet alleen een zaak is van de initiatiefnemers, maar van een bredere groep belanghebbenden, zoals direct omwonenden, (recreatie) ondernemers en andere geïnteresseerden. De PALLAS projectorganisatie en Gemeente Zijpe besloten daarin samen op te trekken.

Het maatschappelijk communicatiebureau Het Portaal uit Rotterdam, sloot zich hierbij later aan. Zij kregen de opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om uit te zoeken wat er in de regio leeft. De uitwerking in de Ambitienotitie is een initiatief van de PALLAS-projectorganisatie . Het document wordt meegestuurd als leidraad in de aanbesteding, en is daarmee één van de gunningcriteria waarmee de uiteindelijke bouwer/ontwerper zich kan profileren.

Tijdens de eerste avond op donderdag 28 april stonden de wensen en ideeën van ruim vijftig bewoners en (recreatie)ondernemers centraal. Op basis van een breed scala aan inpassingsmogelijkheden en architectonische impressies, gepresenteerd door de architecten, konden de aanwezigen ‘ankers’ vormen voor hun eigen voorstelling over hoe PALLAS er uit zou kunnen zien en hoe het gebouw in het Pettemer duingebied ingepast kan worden.

Op de tweede avond, dinsdag 31 mei, was het de beurt aan de architecten om in een ‘professionele terugvertaling’ te laten zien wat ze met de maatschappelijke wensen hadden gedaan. Een greep uit de wensen van de aanwezigen: “Maak PALLAS vanaf de strandopgangen onzichtbaar door een verhoging van een paar duintjes; realiseer een bezoekerscentrum, saneer oude gebouwen op het onderzoeksterrein; beperk het hekwerk of maak het minder zichtbaar; maak van PALLAS een icoon, gezien vanuit de polder.

De architecten hebben vanuit vier oogpunten (polder, duinen, strand(slagen) en OLP zelf) gekeken naar de zichtbaarheid van de nieuwe reactor en het bedrijventerrein en op basis daarvan adviezen geformuleerd. “Voor ons lag de uitdaging primair in het zoeken naar synergie tussen enerzijds het waardevolle landschap, met al haar diversiteit en kleur en anderzijds de architectuur van de techniek”, ligt Stefan Kolen van DHV architects toe.

Hier volgen enkele aanbevelingen:

“Vanuit het polderlandschap is de reactor op diverse plekken goed te zien, verstoppen is onmogelijk. PALLAS moet worden gezien als object en niet als gebouw. Reduceer tot de essentie en voorkom een industriële uitstraling. Maak het object leesbaar door een heldere vormgeving. Het gevoel van camouflage of verstoppen moet worden vermeden.”

Voor de beleving vanuit het duinlandschap is het gehele OLP terrein van invloed. “Het terrein is vooral vanaf de strandopgang en Pettense zeewering goed te zien. In plaats van het terrein weg te stoppen achter kunstmatige duinen en begroeiing, is het aan te bevelen het terrein op te waarderen. Een heldere structuur en ordening zijn hierbij van groot belang. Het hele onderzoeksterrein kan daarbij fungeren als beeldmerk voor energie onderzoek: een open campus. Vanaf het strand is de reactor niet te zien”.

“Het landschap kenmerkt zich door transformaties in kleur. Niet alleen door het rijke kleurenpallet van de bollenvelden, maar ook door de wisselende wit- en blauwtinten in de lucht. De reactor kan op subtiele wijze meekleuren met het landschap door toepassing van lichte grijs of wit tinten.

“Zorg voor harmonie tussen de bebouwing en het duinlandschap. Benut de unieke kansen van de omgeving; werken in de duinen! Voorzie een heldere orthogonale bebouwing (loodrecht op de duinen) met respect voor het landschap. Geef het gebied een vriendelijk en toegankelijk imago en communiceer de activiteiten die op de campus plaatsvinden naar de buitenwereld. Dit kan worden gerealiseerd door middel van een bezoekerscentrum en het openstellen van bepaalde delen van de campus. Hierdoor wordt de relatie met Petten nogmaals versterkt.”

Tijdens de tweede avond toonden de bewoners zich niet afwijzend tegenover de gepresenteerde impressies. Vooral de transparante gebouwen, met glas tot op de vloer met een vriendelijke uitstraling, maar ook de optie om meteen het hele duinterrein te moderniseren, gooiden hoge ogen.

Er klonken ook sceptische geluiden, want is het opknappen van het hele terrein wel realistisch? Managing Director van PALLAS, Paul de Jong, moest dit tot zijn spijt bevestigen: “Het op deze manier opknappen van het terrein kost niet zes, maar zeven nullen. Dat zit niet in het PALLAS-budget.” Wel zegde hij toe zich te zullen inspannen om, samen met de andere bedrijven op de OLP en de vergunningverleners (gemeente Zijpe en EL&I), zo veel mogelijk gehoor te geven aan de wensen.

“De definitieve versie van de PALLAS Ambitienotitie met het advies voor landschappelijke inpassing en architectuur wordt binnenkort op de PALLAS website gepubliceerd.”

***

Einde persbericht

 

Update oktober 2011
De Ambitienotitie PALLAS is een  visualisatie van de wensen en ideeën van de direct omwonenden, gecombineerd met een professionele kijk van de architecten over de landschappelijke inpassing van PALLAS.