PALLAS start proces wijziging bestemmingsplan

18 januari 2016

Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) heeft op maandag 18 januari 2016 de ‘Mededelingsnotitie Plan-MER’ ingediend bij de gemeente Schagen. Met dit document geeft PALLAS formeel te kennen een procedure te starten die moet leiden tot een wijziging van het bestemmingsplan op de Onderzoekslocatie Petten (OLP).

Het huidige bestemmingsplan van de locatie heeft een conserverend karakter, wat betekent dat er geen planologische ruimte is opgenomen voor de realisatie van de nieuwe PALLAS-reactor. Ook is een verschuiving van de grens waar nucleaire activiteiten mogen worden uitgevoerd nodig.

Om te zorgen dat het milieubelang een volwaardige rol speelt in de besluitvorming, dient PALLAS een plan m.e.r-procedure te doorlopen. Het startsein voor deze procedure is gegeven met het indienden van de Mededelingsnotitie. Deze notitie gaat in op de reikwijdte en het detailniveau van de uiteindelijke op te stellen plan-MER (Milieueffectrapportage). Op beide documenten kunnen belanghebbenden invloed uitoefenen, via het indienden van zogenoemde zienswijzen.

PALLAS werkt momenteel aan twee Milieueffectrapportages: een plan-MER en een besluit-MER. Waar de eerste is gekoppeld aan de bestemmingsplanprocedure (gemeente Schagen), heeft de tweede te maken met de vergunningprocedure voor de Kernenergiewet (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming).

De Mededelingsnotitie besluit-MER heeft ter inzage gelegen van 4 juni tot en met 15 juli 2015. De gemeente Schagen zal bekendmaken wanneer de Mededelingsnotitie plan-MER te inzage ligt.

Pdf van het persbericht ‘PALLAS start process wijziging bestemmingsplan’

De mededelingsnotitie Plan-MER

***

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PALLAS Communications, Jorinde Schrijver, +31 (0)6 2500 3329.

PALLAS in het kort
De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor heeft tot doel om een ‘state of the art’ multifunctionele reactor te ontwerpen die geschikt is voor het produceren van (medische)isotopen en het doen van nucleair technologisch onderzoek. De PALLAS-reactor geldt als vervanger voor de huidige Hoge Flux Reactor in Petten (Nederland).

PALLAS is op 16 december 2013 als apart bedrijf opgericht, en heeft als doel het realiseren van een ontwerp, het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en het aantrekken van private middelen (fase 1) voor de bouw en inbedrijfstelling (fase 2) van de PALLAS-reactor.

Voor de eerste fase is PALLAS een lening van €80 miljoen aangegaan met de Nederlandse overheid. Het ontwerp, de bouw en inbedrijfname van de reactor tezamen neemt circa tien jaar in beslag. De levensduur van de reactor is ten minste veertig jaar.