Home
Home

Algemene informatie

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ multifunctionele nucleaire reactor, die geschikt is voor hoofdzakelijk medische isotopenproductie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. De PALLAS-reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die op dit moment meer dan vijftig jaar dienst heeft gedaan en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.

Belkmerweg 1200x400

Een schematische weergave van de PALLAS-reactor, gezien vanaf de Belkmerweg.

Per 16 december 2013 is het project in een onafhankelijke stichting ondergebracht: de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS). De Stichting is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunbaar ontwerp, gereed voor bouw, en voor het aantrekken van financiering voor de tweede fase: de bouw en inbedrijfstelling.

In de eerste fase PALLAS is verdeel in twee (interne) projecten: Design & Licensing en Business Case & Financing. Beide projecten hebben een doorlooptijd van ongeveer vijf jaar. Voor deze fase heeft het Ministerie van Economische Zaken, samen met de Provincie Noord-Holland 80 miljoen euro vrijgemaakt.

De tweede fase, de bouw en inbedrijfstelling van de PALLAS-reactor wordt privaat gefinancierd. Deze fase duurt ook ongeveer vijf jaar. De levensduur van de nieuwe reactor is ten minste veertig jaar. De PALLAS-reactor zal de productie van medische isotopen door de HFR naadloos overnemen.

Voor de rol van de ontwerper (Designer Nuclear Island, DNI) is PALLAS op zoek op zoek naar een internationale partij die een ‘state of the art’ multifunctioneel reactorontwerp kan leveren en het management van de bouw en opstarten van de reactor kan verzorgen. Hiervoor vinden momenteel gesprekken plaats met drie kandidaten, de verwachting is dat medio 2017 het contract met de DNI kan worden getekend.

 

Contact

Bel
+31 (0)88 20 24 024

Mail
info@pallasreactor.com

Bezoek
Comeniusstraat 8
Alkmaar, Nederland

Post
Postbus 1092
1810 KB Alkmaar, Nederland

Medische isotopen
Medische isotopen

Leveringszekerheid medisch isotopen

‘Petten’ is in vijftig jaar uitgegroeid tot grootste leverancier van medische isotopen in Europa en de op één na grootste leverancier in de wereld. Deze isotopen worden geproduceerd door targets (o.a. uranium, lutetium, iridium) te bestralen, waarna zij nabewerkt en uitgeleverd worden aan ziekenhuizen. Daar worden ze toegepast in diagnostische (scans) en therapeutische (kankertherapie en pijnbestrijding) behandelingen.

Het is de verwachting dat de markt voor medische isotope de komende jaren zal blijven groeien als gevolg van de sterke vergrijzing en welvaartsgroei en hogere levensverwachting in (vooral) landen in ontwikkeling. Buiten Nederland beschikken slechts vier andere landen over goede productiefaciliteiten en een afgemeten productie-infrastructuur voor isotopen.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om met PALLAS bij te dragen aan een continue beschikbaarheid van medische isotopen voor Europese burgers en aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe isotopen (behandelingen). Voorzieningszekerheid en innovatie zijn kernbegrippen.

Een voorbeeld van innovatie is de productie van de isotoop Lutetium-177 (Lu-177) dat ter beschikking wordt gesteld aan diverse klinieken wereldwijd voor onderzoek naar nieuwe behandelingen. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is wereldwijd voorloper in het onderzoek naar de behandeling van neuro-endocriene tumoren met Lu-177. Naast Lu-177 is er toenemende interesse voor holmium-166 geladen op microbolletjes (brachytherapie), ten behoeve van behandeling van primaire levertumoren.

 

Kennisinfrastructuur en onderzoek

Net als in de HFR is het de bedoeling om in PALLAS hoogwaardige nucleaire onderzoeksopdrachten en -programma’s uit te voeren voor private en publieke partijen. Centrale thema’s zijn leveringszekerheid van nucleaire energie (op de middellange- en langetermijn), veiligheidsonderzoek, optimalisatie van grondstoffengebruik, oplossingen voor nucleair afval en (fundamenteel) materiaalonderzoek. Samen met de nieuwe onderzoeksreactoren MYRRHA (België) en JHR (Frankrijk) is PALLAS steunpilaar voor de Europese ambities op dit vlak.

Op dit moment onderscheidt NRG hierin vier ‘markten’:

  1. Innovatieve systemen
  2. Demonstratieve projecten (bv ITER)
  3. Commerciële nieuwbouw
  4. Bestaande nucleaire faciliteiten

NRG zal deze rol met PALLAS op de lange termijn vasthouden en verder uitbouwen. Immers, in het licht van de toenemende wereldwijde energiehonger is het zaak dat alle energieopties zo ‘slim’ mogelijk benut worden om op een verantwoorde manier aan deze behoefte te kunnen voldoen, ook nucleair. De betekenis van kernenergie zal eerder toe dan afnemen.

 

Werkgelegenheid

De aanwezigheid van de HFR (operationeel sinds 1961) geldt van oudsher als een vliegwiel voor (nucleaire) bedrijvigheid in en om Petten/Nederland. Dit is goed terug te vinden in de geschiedenis van ‘Petten’, beginnende bij de oprichting van het Reactor Centrum Nederland, waar de basis werd gelegd voor o.a. multinational Urenco (ultracentrifugetechniek voor uraniumverrijking), en later ECN.

In 1976 werd RCN omgedoopt tot Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), waarmee een verbreding naar andere energiebronnen werd beoogd. In 1998 leidde dit tot een scheiding van activiteiten, waarbij NRG ontstond als volle ‘nucleaire’ dochter van ECN (en aanvankelijk KEMA).

In 1999 nam NRG de bestralingsactiviteiten voor medische isotopen over van het Europese onderzoeksinstituut JRC (Joint Research Centre in Petten). Ook trok de HFR andere bedrijvigheid, en daarmee werkgelegenheid naar Petten. Zo brak een volstrekt nieuwe industrietak in de duinen van Petten door: die van medische isotopen, het verwerken van bestraalde isotopen voor de medische industrie en het ontwikkelen van nieuwe isotopen voor deze industrie. Dit werd door de jaren heen uitgevoerd door de opvolgende bedrijven Philips-Duphar en Mallinckrodt Medical (tot 2013 Covidien). Deze sterk groeiende bedrijfstak was niet voorzien bij de beslissing om de HFR te bouwen.

Verder maakte de HFR het Europese energie instituut JRC-IET (Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport) mogelijk. Een ontwikkeling die overigens niet alleen medewerkers in Petten bracht, maar ook zorgde voor bijvoorbeeld de oprichting van de Europese school in Bergen (NH).

PALLAS zal waarschijnlijk geen sprong in de directe werkgelegenheid betekenen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de nieuwe technologie en een efficiëntere terreinindeling ervoor zorgen dat er minder medewerkers in de continudienst/onderhoud nodig zijn dan bij de HFR.

Zoals de HFR door de jaren heen centraal stond in het aantrekken en clusteren van activiteiten in Petten, zo zal PALLAS dat op haar beurt ook doen. Zonder HFR en zonder PALLAS zullen niet alleen NRG en Mallinckrodt Medical binnen afzienbare tijd verdwijnen uit de duinen van Petten maar ook ondersteunende diensten zoals de bedrijfsbrandweer en de beveiliging. Een beweging die ook de activiteiten van ECN en JRC-IET behoorlijk onder druk zal zetten en ingrijpende en kostbare gevolgen zal hebben voor alle betrokken organisaties.

Met circa 1600 medewerkers is ‘Petten’ een van de grootste werkgevers in de kop van Noord-Holland, dat in totaal circa 30.000 arbeidsplaatsen telt. Ruim de helft van de beroepsbevolking werkt buiten het gebied. Afgezien van de stad Den Helder (met de Koninklijke Marine, de marinebasis en het vliegveld) zijn de belangrijkste economische dragers de land- en tuinbouw, visserij, recreatie en toerisme én ECN/NRG/ Mallinckrodt Medical /JRC-IET.

 

Ontwerp en vergunning
Ontwerp en vergunning

Het ontwerptraject

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ multifunctionele nucleaire reactor, die geschikt is voor hoofdzakelijk medische isotopenproductie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek.

De PALLAS-reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die op dit moment meer dan vijftig jaar dienst heeft gedaan en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.

Het ontwerpen van de nieuwe reactor beslaat samen met het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen (een parallel traject) een periode van naar schatting vier tot vijf jaar. PALLAS dient voor het selecteren van een ontwerper een Europees aanbestedingsproces te doorlopen. Internationale partijen met ervaring in het ontwerpen van onderzoeksreactoren kunnen hierop inschrijven.

De ontwerp- en vergunningsfase wordt afgesloten met een zeer gedetailleerd ontwerp, dat nodig is voor het verkrijgen van de Kernenergiewet-vergunning.

Het ontwerp, de bouw en inbedrijfname van de PALLAS-reactor nemen tezamen circa tien jaar in beslag. De levensduur van de nieuwe reactor is ten minste veertig jaar. De PALLAS-reactor zal de productie van medische isotopen door de HFR naadloos overnemen.

 

Techniek

De PALLAS-reactor wordt een pool-type reactor, met een efficiëntere en effectievere benutting van de flux dan die van de HFR. Het belangrijkste kenmerk van de PALLAS-reactor is zijn bedrijfsflexibiliteit. De kern van de reactor kan flexibel worden ingericht voor de productie van verschillende medische isotopen en daardoor inspringen op veranderende markten.

Schematische weergave PALLAS-reactor

 

In het ontwerpproces zal veel aandacht uitgaan naar de reactorkern en alle nucleaire systemen die nodig zijn om de reactor veilig te kunnen bedrijven. Om te komen tot een passend ontwerp heeft PALLAS een document opgesteld waarin alle functionele eisen voor de reactor staan opgesomd. Dit zijn de zogenaamde ‘Technical Requirements’ (kort gezegd de TR). Dit document vormt de leidraad voor de (nog te selecteren) partij die het definitieve ontwerp van de PALLAS reactor zal maken.

Het ontwerptraject bevat vele tussenstappen richting het uiteindelijke ontwerp. Tussendoor wordt er steeds getoetst op de laatste internationale regelgeving van de International Atomic Energy Agency (IAEA) en de specifieke Nederlandse eisen ten aanzien van de veiligheid van het ontwerp en de bedrijfsvoering.

Zo zal het omhulsel van de reactor (het containment) bestand moeten zijn tegen mogelijke gevaren van buitenaf, zoals vliegtuigongelukken of aardbevingen.

 

Infrastructuur

Naast het ontwerp van de reactor en de nucleaire systemen zijn er ook andere (niet nucleaire) ontwerp- en constructieactiviteiten voor PALLAS nodig. De infrastructurele inpassing van de nieuwe reactor op het bedrijventerrein in Petten is van groot belang. Denk aan de koelwatervoorziening, aansluiting op gas, water, licht en riolering etc. Maar ook de aansluiting van de reactor op de bijhorende laboratoria en kantoorruimtes zodat er goede logistieke aan- en afvoerwegen van en naar deze faciliteiten is.

Ook tijdelijke infrastructurele aanpassingen moeten worden getroffen. Tijdens de bouw van PALLAS moet er bijvoorbeeld ruimte zijn voor het bouwverkeer, parkeerplaatsen voor bouwmedewerkers, bouwketen en transport en opslag van materialen. Al deze tijdelijke faciliteiten moeten zo worden vormgegeven dat ze het dagelijks bedrijf op het bedrijventerrein en de omgeving zo min mogelijk beïnvloeden.

 

Het vergunningentraject

Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, toestemmingen en ontheffingen beslaat samen met het ontwerpen van de nieuwe reactor (een parallel traject) naar schatting vier tot vijf jaar.

Duinen Petten

Er zijn veel wetten, besluiten, regelingen, richtlijnen en plannen van toepassing op PALLAS. De meest bepalende zijn:

  • De Kernenergiewet (KEW) voor het oprichten én bedrijven van de PALLAS-reactor. Een belangrijk onderdeel van de aanvraag voor de KEW-vergunning zijn het Milieueffectrapport (MER) en het Veiligheidsrapport (VR).
  • Waterwet voor alle directe waterlozingen.
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de locatiegebonden activiteiten, zoals bouw, aanleg en gebruik.
  • Natuurbeschermingswet voor bescherming van natuurgebied (Natura 2000).

De procedures van bovengenoemde vergunningen zullen verlopen volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een licensingplan is opgesteld om alle benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen in kaart te brengen en het geheel aan vergunningaanvragen te stroomlijnen.

 

Nieuws

Financiering
Financiering

Projectfinanciering

Het financieringsproject PALLAS bestaat uit twee fasen: een publiek gefinancierde fase van circa vijf jaar met daaropvolgend een privaat gefinancierde fase.

Publiek-privaat

De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor is op 16 december 2013 opgericht met de doelstelling om succesvol de eerste fase te realiseren. Dit betekent het Europees aanbesteden van het ontwerp van de nieuwe PALLAS-reactor en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Hiervoor heeft de overheid een lening van euro 80 mln verstrekt.

De tweede doelstelling van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor blikt vooruit naar de tweede fase en betreft het aantrekken van private middelen om de bouw en inbedrijfstelling van de PALLAS-reactor te realiseren. Hiervoor dient een sluitende business case te worden gepresenteerd die als basis dient om het PALLAS-project uiteindelijk te herfinancieren op basis van privaat kapitaal. Het ligt voor de hand dat de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor hierna wordt omgezet in een nieuwe entiteit. De tijdshorizon van de Stichting is in deze zin dus beperkt.

Het is aan de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor om te zorgen voor een soepele overgang van de bovengenoemde fasen. Dit houdt in dat er binnen het PALLAS-projectteam niet alleen wordt gewerkt aan het uiteindelijk fysiek realiseren van de nieuwe PALLAS-reactor, maar dat er ook een grote focus is op het realiseren van de private financiering ervan. Deze taak is belegd bij een toegewijd team dat rapporteert aan de algemeen directeur.

 

Mens en milieu
Mens en milieu

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

In alle PALLAS-activiteiten wordt rekening gehouden met mens en milieu, in de zin dat het projectteam probeert de negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken.

Om dit te borgen, is voor een systematische projectaanpak gekozen met eenvoudige en duidelijke regels, die alle medewerkers kunnen begrijpen en opvolgen.

Naast de eigen medewerkers dienen ook alle bedrijven die voor PALLAS werken invulling te geven aan de kernwaarden ‘veiligheid, betrouwbaarheid, professionaliteit’. Het PALLAS beleid op gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en beveiliging (SHEQS) geldt hierbij als richtlijn.

Verantwoordelijkheid_1200x400

Veiligheid en gezondheid

PALLAS beschouwt de veiligheid en gezondheid van haar mensen en degenen die voor PALLAS werken als topprioriteit. Op veiligheid gelden geen compromissen.

Er wordt hard gewerkt aan het uitdragen en in stand houden van een sterke veiligheidscultuur die gebaseerd is op openheid en transparantie.
PALLAS staat garant voor veilige en gezonde werkomstandigheden.
PALLAS verzorgt toegesneden veiligheids- en gezondheidstrainingen voor haar personeel.
De veiligheidsprestaties worden nauwlettend gevolgd en gemeten, en daar waar nodig verbeterd.
Effectieve ongevalsprocedures worden geïmplementeerd.
PALLAS vraagt al haar leveranciers zich strikt aan haar veiligheids- en gezondheidsregels te houden.
PALLAS voldoet ten minste aan alle relevante juridische en vergunningseisen op gebied van veiligheid en gezondheid.
PALLAS zal een ‘Nuclear Safety Committee’ benoemen om toezicht te houden op de belangrijkste veiligheidsdocumenten.

Kwaliteit

PALLAS stelt alles in het werk om aan alle door haar financiers/klanten gestelde eisen te voldoen. Dit doet het PALLAS team door:

Te voldoen aan de ISO 9001 standaard.
Strict te leveren wat staat omschreven in de User Requirements Specification (URS).
Effectief te communiceren met klanten en (priority) stakeholders.
Alle medewerkers te betrekken bij en te houden aan het werken met procedures en instructies, samengebracht in het Management System Manual.
Alle medewerkers worden gestimuleerd om mogelijkheden tot verbetering aan te leveren.
Continue verbetering heeft prioriteit en wordt systematisch gemeten via het Continual Improvement Plan (met doelstellingen, acties en Key Performance Indicators (KPI’s).

Milieu

PALLAS is erop gespitst om de beste en meest relevante regels door te voeren om de impact van haar activiteiten op mens en milieu te minimaliseren. Belangrijke apecten hierin zijn:

Te voldoen aan de ISO 14001 standaard.
Alle zogenaamde ‘environmental impacts en aspects’ te overzien en met het oog om minimale impact te handelen, in lijn met (of nog beter dan) de gestelde eisen (juridisch, vergunningtechnisch etc)
een bijdrage leveren in het significant verminderen van de life cycle-impact die de PALLAS-reactor zal hebben op het milieu.
het identificeren en adresseren van activiteiten/aspecten die het meeste milieu impact hebben.
Het minimaliseren van de afvalstroom door (uiteindelijk) de operatie zo efficient mogelijk in te richten.
Een helder milieubeleid neerleggen bij (sub)contractors en leveranciers van vitale goederen.
Alle medewerkers te betrekken bij en te houden aan het geldende milieubeleid, en ze daarvoor de juiste trainingen te bieden.

Beveiliging

De beveiliging van haar nucleaire faciliteiten, hardware, materiaal en informatie is van het grootste belang voor PALLAS. Om te voorkomen dat er kennis over de reactor, de technologie en/of (reactor)materiaal in verkeerde handen komt gelden de volgende beleidsregels:

Het voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de IAEA Nuclear Security Guidelines en de Nederlandse wet.
Te zorgen dat het reactorontwerp voldoet aan alle relevante Nederlandse en Internationale wetgeving op het gebied van beveiliging en de fysieke veiligheids’schillen’ voor nucleaire sites en strategische materialen.
Het aanhouden van de juiste klassificatie voor beveiligingsprocedures voor de ontwerpdocumentatie, inclusief de implementatie van het ‘need to know’ principe.
Goede maatregelen te treffen voor het veilig fysiek en digitaal beheren van projectdocumenten.
Alle medewerkers te betrekken bij en te houden aan het werken met de beveiligingsprocedures en instructies, ze te trainen en continu te streven naar verbetering.

 

Nieuws

Pers en info
Pers en info

Contact persinformatie

Bel
Jorinde Schrijver +31 (0) 88 20 24 038 / +31 (0) 6 2500 3329 of
Saskia Denekamp +31 (0) 88 20 24 037

Mail
info@pallasreactor.com

Algemene contactgegevens
Deze kunt u vinden op onze Contact pagina.

 

Persberichten

Bibliotheek

De Nuclear Energy Agency (NEA) is een gespecialiseerde organisatie binnen de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), een intergouvernementele organisatie van geïndustrialiseerde landen is gevestigd in Parijs, Frankrijk.
De OECD-NEA heeft een serie rapporten over de voorziening van medische radio-isotopen gepubliceerd.

AIPES (Association of Imaging Producers & Equipment Suppliers) brengt de grote farmaceutische laboratoria in de nucleaire geneeskunde, samen met de belangrijkste producenten van medische apparatuur voor dit gebied van de geneeskunde, zowel multinationals als lokale middelgrote bedrijven. Op de website van AIPES staan diverse nieuwsberichten over nucleaire geneeskunde.

Mrt 2016 – In het Inspiratiedocument ruimtelijke kwaliteit PALLAS 2016 presenteren we aanbevelingen van de locale gemeenschap over architectuur en landschappelijke inpassing van de PALLAS-reactor in Petten.

Jan 2016 – Mededelingsnotitie plan-MER, met dit document geeft PALLAS formeel te kennen een procedure te starten die moet leiden tot een wijziging van het bestemmingsplan op de Onderzoekslocatie Petten (OLP).

Nov 2015 – Rapport Natuuronderzoek Onderzoekslocatie Petten en Bijlagenrapport, door Antea Group.

Mei 2015 – Mededelingsnotitie Milieueffectrapportage, op dinsdag 26 mei ingediend bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), als eerste formele stap in de m.e.r.-procedure.

Jan 2013 – Leaflet PALLAS, Bouwen aan de gezondheidszorg en het energieonderzoek van morgen.

Okt 2011 –  De Ambitienotitie PALLAS is een  visualisatie van de wensen en ideeën van de direct omwonenden, gecombineerd met een professionele kijk van de architecten over de landschappelijke inpassing van PALLAS.

Mei 2011 – Verslag van de tweede informatiebijeenkomst over architectuur en landschappelijke inpassing PALLAS op 31 mei 2011.

Mei 2011 – Verslag eerste informatiebijeenkomst over architectuur en landschappelijke inpassing en uitnodiging voor de tweede bijeenkomst.
Bron: Het Portaal

Mei 2011 – Presentatie PALLAS, a nuclear reactor fit for the future. Gehouden tijdens IAEA-bijeenkomst op 16 mei 2011 in Wenen. (Engels)

Apr 2011 – Verslag van de informatiebijeenkomst over architectuur en landschappelijke inpassing van PALLAS op 28 april 2011.

Apr 2011 – Presentatie architect Robert Collignon landschappelijke inpassing PALLAS op 28 april 2011.

Apr 2011 – Uitnodiging informatiebijeenkomst over landschappelijke inpassing PALLAS op 28 april 2011.

Apr 2011 – Presentatie Paul de Jong landschappelijke inpassing PALLAS 28 April 2011.

Dec 2010 – Artikel Dutch dream of new HFR, in Nuclear Engineering International.

Sep 2010 – Presentatie Informatieavond PALLAS gemeente Zijpe, 29 september 2010.

Sep 2010 – Informatieblad Nieuwe kernreactor onmisbaar voor moderne gezondheidszorg: Waarom cyclotrons geen alternatief zijn voor de productie van medische isotopen.

Een animatie ‘Wat is radioactieve straling’ op de website van de TU Delft.

 

Over ons
Over ons

Wie we zijn

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ multifunctionele nucleaire reactor, die geschikt is voor hoofdzakelijk medische isotopenproductie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek.

Een onafhankelijke Stichting

Tot eind 2013 was PALLAS een projectorganisatie onder NRG (een dochterbedrijf van het Energieonderzoek Centrum Nederland, ECN), de exploitant van de huidige onderzoeksreactor (HFR). Per 16 december 2013 is het project in een onafhankelijke stichting ondergebracht: de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor.

De Stichting is verantwoordelijk voor het succesvol afronden van de eerste fase van het project: het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningprocedure. Voor deze fase heeft het Ministerie van Economische Zaken, samen met de Provincie Noord-Holland 80 miljoen euro vrijgemaakt. De Stichting is tevens verantwoordelijk voor het aantrekken van financiering voor de tweede fase: de bouw en inbedrijfstelling.

Lees hier de Statuten van Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Directie en toezicht

Bij de oprichting van de Stichting is dr. H.J. (Hermen) van der Lugt benoemd tot algemeen directeur. Van der Lugt was voor PALLAS directeur bij Stichting Novay in Enschede, het vroegere Telematica Instituut. Lees hier een interview met Hermen van der Lugt.

De raad van toezicht van de Stichting bestaat uit:
Voorzitter  J.W.R. van Lunteren MSc (directeur Strategische Allianties bij het UMC Utrecht en oud-gedeputeerde van de Provincie Utrecht),
drs. M.C. van der Harst (voormalig topambtenaar Ministerie van Economische Zaken),
prof. dr. J. Telgen (hoogleraar Inkoopmanagement, Universiteit Twente) en
prof. dr. W.C. Turkenburg (emeritus hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving, Universiteit Utrecht).

De organisatie

De dagelijkse leiding van PALLAS is in handen van de algemeen directeur. Voor de projecten ‘design & licensing’ en ‘financiering’ zijn projectmanagers benoemd. De eerste is verantwoordelijk voor het opleveren van het zogenaamde ‘vergunbaar ontwerp’, zodat de bouwfase gestart kan worden. De andere is verantwoordelijk voor het verkrijgen van private financiering voor de bouwfase. Beide managers sturen een team aan dat bestaat uit diverse (technisch/financieel) specialisten. Deze specialisten worden ondersteund door een handvol ‘staffmedewerkers’ (Projectbureau, Communicatie, Contract Management, Procurement en SHEQS).

Lees meer over de kernwaarden en het PALLAS beleid op de pagina ‘Mens en Milieu’.

 

Geschiedenis

Initiatiefnemer van het PALLAS-project is de NRG, sinds 1998 een ‘dochterinstituut’ van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). NRG is als exploitant en vergunninghouder van de HFR uitgegroeid tot wereldspeler op het gebied van nucleaire consultancy en het leveren van bestralingsdiensten voor de productie van medische en industriële isotopen en nucleair technologisch onderzoek (NTO). Bij NRG werken circa 500 specialisten, verdeeld over twee vestigingen: Petten en Arnhem.

Begin 2004 is het PALLAS-project opgezet. Dit was een initiatief van een groep bedrijven en onderzoeksinstellingen, te weten Mallinckrodt Medical, Reactor Instituut Delft (onderdeel van TU Delft) en het Europese energie-instituut (JRC-IET). NRG was als projectleider bij het initiatief betrokken.

NRG is vervolgens aan de slag gegaan met de verdere invulling en uitvoering van het project en heeft daarvoor in 2009 een toegewijd projectteam geformeerd, onder dagelijkse leiding van een projectdirecteur. Deze directeur rapporteerde aan de beide directies van ECN en NRG.

Met de oprichting van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (16 december 2013) is het PALLAS-project ondergebracht in een onafhankelijke entiteit.

 

Werken bij PALLAS

Interesse in een uitdagende functie in een nucleair technologische omgeving? PALLAS zoekt per direct enthousiaste professionals die een bijdrage willen leveren aan de realisatie van de nieuwe PALLAS-reactor.

Werken bij PALLAS betekent…
Aan de slag bij het internationaal meest toonaangevende nucleaire project!

werkplek1200x400

Stageplaatsen
PALLAS geeft studenten graag de kans om in dit (inter)nationaal toonaangevende project ervaring op te doen. Om in aanmerking te komen voor een stage- of afstudeerplek ontvangen wij graag een aanmeldingsbrief met daarin een omschrijving van: je interesses, om wat voor soort stage het gaat en welke periode het betreft.

Acquisitie
Neem contact op met hrm@pallasreactor.com  als u acquisitie wilt plegen naar aanleiding van deze vacature.

 

Nieuws