Financiering

De focus van PALLAS ligt op medische isotopen. Een relevante vraag voor de businesscase van PALLAS is hoe de markt van medische isotopen zich gaat ontwikkelen en of deze ook in de toekomst zo van levensbelang blijven. Op basis van gesprekken met vele internationale artsen, onderzoekers en radio-farmaceutische bedrijven, en natuurlijk op basis van marktrapporten, heeft PALLAS hier een analyse van gemaakt. De verwachting is dat de vraag naar medische isotopen steeds groter wordt, onder andere door vergrijzing, betere (wereld)gezondheidszorg en steeds meer nieuwe therapievormen. Zie bijvoorbeeld de publicaties van de RIVM (zie kader) over recente medische trends, die de noodzaak van PALLAS onderbouwen.

Voor de voorbereidende werkzaamheden heeft het Rijk (het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en provincie Noord-Holland) in 2014 een lening van €80 miljoen verstrekt. In 2019 heeft minister Bruins van Medische Zorg in een Kamerbrief aangegeven PALLAS verder financieel te ondersteunen, net als minister Van Ark in 2020. De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor werkt aan een veilig, efficiënt en duurzaam ontwerp, zorgt voor de benodigde vergunningen en heeft een solide businesscase opgesteld. 

Private of publieke financiering
PALLAS heeft tientallen gesprekken met investeerders gevoerd. Met enkele investeerders vonden er meerdere gesprekken plaats vanuit een serieuze interesse in deze investeringspropositie. Een propositie die men zonder uitzondering beschouwt als uniek: het gaat hier om de eerste privaat gefinancierde, nucleaire reactor voor de productie van isotopen ter wereld.

Private financiering op basis van voor de overheid aanvaardbare voorwaarden is volgens de overheid op dit moment echter (nog) niet haalbaar. Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport meldde in haar brief aan de Kamer d.d. 9 december 2020 dat het Kabinet het belangrijk vindt dat er op korte termijn een besluit genomen wordt over hoe de voorzieningszekerheid van medische isotopen voor de toekomst geborgd kan worden. Door enerzijds een goed inzicht te krijgen in de kosten, opbrengsten en bijbehorende risico’s van de publieke variant voor PALLAS en anderzijds door een goed beeld te krijgen van de alternatieven. In het voorjaar van 2021 heeft de minister de Kamer hier nader over geïnformeerd.

Minister Ernst Kuipers meldde in zijn brief aan de Kamer d.d. 21 januari 2022 dat de vraag centraal staat of Nederland zijn leidende rol in de voorzieningszekerheid van medische isotopen continueert of dat we een grotere internationale afhankelijkheid en onzekerheden omtrent de toekomstige beschikbaarheid acceptabel en proportioneel vinden.

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 september 2022 bekend gemaakt dat er de komende jaren geld is gereserveerd voor de bouw van de PALLAS-reactor. Het ministerie reserveert voor het project in 2022 30 miljoen euro en vanaf het volgende jaar 129 miljoen euro per jaar.

De financiële reserveringen die het Kabinet nu heeft vastgelegd voor de komende jaren zijn een enorme impuls voor de nucleaire geneeskunde, kennis en innovatie en voor Nederland. Over de resterende investeringskosten zal het kabinet naar verwachting in het voorjaar van 2023 een definitief besluit nemen.

ICHOS en PALLAS ontwerpen een innovatieve reactor die de komende zestig jaar op grote schaal diagnostische en therapeutische isotopen garandeert voor miljoenen patiënten wereldwijd. Door de komst van de PALLAS-reactor kan Nederland de rol van mondiale topproducent van radiofarmaca continueren en verder uitbouwen. De bouw van een reactor voor de medische wereld is uniek. Het is zestig jaar geleden dat de Hoge Flux Reactor in Nederland is gebouwd en het PALLAS-project is het verst gevorderde initiatief van Europa. Het project kent unieke uitdagingen die continu om intelligente oplossingen vragen van de inmiddels ruim 300 mensen die hier dagelijks mee bezig zijn.