Privacy Statement

Privacy Statement PALLAS

1.1 ALGEMENE INFORMATIE 

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor, geregistreerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59456302 ("PALLAS", "ons", "onze" en "wij"), uw informatie verzamelt, gebruikt, opslaat en deelt.

Bij PALLAS respecteren we de privacy van alle personen van wie we persoonsgegevens verzamelen. We zijn toegewijd om persoonsgegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de doeleinden en methoden van gegevensverwerking zoals beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen of dit door de wet is voorgeschreven. We zorgen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met relevante wettelijke vereisten.

Deze Privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door PALLAS.

DOOR ONZE WEBSITE TE BEZOEKEN, BEVESTIGT U DAT U DEZE PRIVACYVERKLARING HEBT GELEZEN EN BEGREPEN.

 

1.2 WELKE DATA WORDT DOOR PALLAS VERWERKT? 

PALLAS verzamelt, gebruikt, slaat op en deelt uw informatie wanneer:

A. u met ons communiceert en op andere manieren met ons in contact komt, door:

Verzoek om informatie: Wanneer u contact opneemt met PALLAS, verzamelen we en slaan we veilig de gegevens op die u verstrekt, zoals uw naam, e-mail en de aard van uw verzoek. We verzekeren u dat alle informatie die u via onze formulieren verstrekt vertrouwelijk blijft en niet met externe partijen wordt gedeeld.

Houd er rekening mee dat vertrouwelijke informatie of persoonlijke gegevens die door u of namens u zijn verstrekt, zullen worden gebruikt voor statistische en onderzoeksdoeleinden. In een dergelijk geval worden de informatie of gegevens geanonimiseerd (ontdaan van persoonlijk identificeerbare informatie). Hierdoor is het onmogelijk om terug te koppelen naar een specifieke persoon.

B. u gebruikmaakt van onze diensten, zoals:

Sollicitaties: Bij het solliciteren naar een functie bij PALLAS of reageren op een vacature, al dan niet geplaatst op onze website, wordt u gevraagd persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw cv. We gebruiken deze gegevens om uw sollicitatie te beoordelen en bewaren deze gedurende maximaal twee maanden na de verwerking van de sollicitatie. Na deze periode zal PALLAS uw toestemming vragen om uw informatie maximaal zes maanden te bewaren voor mogelijke toekomstige kansen. Houd er rekening mee dat u na de initiële twee maanden de mogelijkheid heeft om verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.

Inschrijving voor training: Wanneer u zich inschrijft voor training of educatieve programma's via onze website, verzamelen en bewaren we veilig de verstrekte informatie, waaronder uw naam, e-mail, onderwijsachtergrond en certificeringen. Houd er rekening mee dat de informatie die u verstrekt in de registratieformulieren alleen wordt bekendgemaakt aan derden wanneer dit essentieel is voor het uitvoeren van de training, beoordelingen en het uitreiken van certificaten.

Zakelijke relaties: PALLAS verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van individuen die werken voor onze zakelijke partners. Dit gebeurt om onze zakelijke relaties te onderhouden en informatie te verstrekken over onze diensten, producten, activiteiten, en het sluiten of handhaven van overeenkomsten. De persoonlijke gegevens die we verwerken voor deze doeleinden omvatten namen, contactgegevens en de functies van onze contactpersonen. In bepaalde gevallen is PALLAS toegestaan om deze persoonlijke gegevens te delen met derden, zoals onderaannemers die namens ons diensten verlenen.

C. nodig voor beveiliging en toegangscontrole, zoals:

Camerasurveillance, bezoekersregistratie en toegangscontrole: PALLAS verwerkt persoonlijke gegevens in het kader van camerasurveillance, bezoekersregistratie en toegangscontrole zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving. Voor deze doeleinden zal PALLAS persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, waaronder maar niet beperkt tot naam, adres, e-mail, paspoortnummer en de geldigheidsdatum van het paspoort.

D. PALLAS ontvangt informatie van derden, zoals:

Ontvangen van informatie van derden: Als u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van een cliënt of leverancier die is verbonden met PALLAS, heeft u de mogelijkheid om persoonsgegevens namens hen te verstrekken. Indien nodig zal PALLAS deze informatie gebruiken om transacties met u te initiëren, uit te voeren en te voltooien.

 

1.3 WANNER DEELT PALLAS UW INFOMARTIE? 

Op geen enkel moment zullen wij uw gegevens zonder uw voorafgaande toestemming delen met derden, behalve in situaties waarin het delen noodzakelijk is voor het specifieke doel waarvoor u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, zoals uiteengezet in onze overeenkomst met u, of in de volgende gevallen:

  1. Vereist door wettelijke verplichtingen: We zullen uw persoonsgegevens bekendmaken of overdragen aan derden indien wij wettelijk verplicht zijn of gedwongen worden door een gerechtelijke beslissing.
  2. Bedrijfsoverdrachten of faillissement: We zullen uw gegevens bekendmaken of overdragen aan een opvolgende organisatie in geval van een fusie, overname, faillissement of elke andere verkoop van alle of een deel van de activa van PALLAS, of elke zakelijke transactie die de bekendmaking van uw informatie vereist.

1.4 HOE SLAAT PALLAS UW INFORMATIE OP EN BESCHERMT HET UW INFORMATIE? 

PALLAS geeft voorrang aan de beveiliging van uw informatie en heeft alle redelijke commerciële stappen ondernomen om deze te beschermen tegen verlies, diefstal, wijziging of misbruik, in overeenstemming met relevante wetten en de gevoeligheid van de gegevens.

Het is belangrijk om op te merken dat zelfs de beste beveiligingsmaatregelen niet alle risico's volledig kunnen elimineren, en daarom kunnen we geen absolute garantie bieden voor de beveiliging van uw informatie.

1.5 HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE? 

PALLAS zal uw informatie bewaren zolang als nodig is, in overeenstemming met het doel waarvoor het werd verzameld, onze zakelijke behoeften, en in overeenstemming met wettelijke en regelgevende verplichtingen. Wanneer we besluiten uw gegevens te verwijderen, zullen we dit op een veilige en passende manier doen, rekening houdend met de aard van de informatie die wordt verwijderd.

 

1.6 UW RECHTEN ALS BETROKKEN

PALLAS biedt u de mogelijkheid om bepaalde controle uit te oefenen en keuzes te maken met betrekking tot de verzameling, het gebruik, de opslag en het delen van uw informatie. In dit verband kunt u het volgende doen:

  1. Een verzoek indienen voor gegevensinformatie: Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens van u worden verwerkt door PALLAS, kunt u een verzoek indienen voor gegevensinformatie.
  2. Een verzoek indienen voor gegevenswijziging: Als u van mening bent dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een verzoek indienen voor wijziging van gegevens om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.
  3. Een verzoek indienen voor gegevensverwijdering: U kunt ook een verzoek indienen voor het verwijderen van uw persoonlijke gegevens door een verzoek tot gegevensverwijdering in te dienen.
  4. Een klacht indienen bij PALLAS: Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of over de reactie op uw verzoek, kunt u een klacht bij ons indienen.
  5. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, en u kunt in dit verband contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP DAT U UW VERZOEK OF KLACHT AAN PALLAS KUNT INDIENEN (A TOT D HIERBOVEN) DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR INFO@PALLASREACTOR.COM. WIJ ZULLEN UW VERZOEK OF KLACHT BINNEN 4 WEKEN BEHANDELEN.

 

1.7 DERDE PARTIJEN 

PALLAS verbiedt strikt dat haar aannemers, gelieerde ondernemingen, leveranciers en toeleveranciers enige persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maken die zij verkrijgen van PALLAS, behalve zoals expliciet toegestaan door ons Privacyverklaring.

Houd er rekening mee dat derde partijen niet verplicht zijn om zich te houden aan deze Privacyverklaring met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie die gebruikers rechtstreeks aan die derde partijen verstrekken, of die die derde partijen voor henzelf verzamelen. Deze derde partijen omvatten een scala aan dienstverleners, widgets en toepassingen van derden die toegankelijk zijn via onze website.

Wees u ervan bewust dat PALLAS geen verantwoordelijkheid neemt voor het Privacyverklaring van externe websites die toegankelijk zijn via links op de PALLAS-website. Als u ervoor kiest om externe websites te bezoeken via links op ons platform, wees dan op de hoogte dat deze derde partijen mogelijk cookies gebruiken. In dergelijke gevallen raden we u ten zeerste aan altijd te verwijzen naar de Privacyverklaring en de disclaimer van die respectieve websites bij toegang via ons platform.

1.8 SOCIAL MEDIA 

Op onze website kunt u hyperlinks tegenkomen die u doorverwijzen naar een sociaal netwerk wanneer erop wordt geklikt. Wanneer u interactie heeft met een sociale plug-in, zoals de "Vind ik leuk"-knop van Facebook of LinkedIn, wordt de specifieke plug-in van dat sociale netwerk geactiveerd en zal uw browser een directe verbinding maken met de servers van die aanbieder. Als u ervoor kiest om deze knoppen niet te gebruiken, wordt geen van uw gegevens verzonden naar de respectievelijke plug-inprovider van het sociale netwerk. Het is belangrijk op te merken dat de privacybeschermingsinstellingen op deze sociale netwerken worden bepaald door de sociale netwerken zelf en buiten onze controle vallen. Voor meer gedetailleerde informatie over privacy-instellingen verwijzen we u naar de respectievelijke websites van de sociale netwerken.

1.9 KINDEREN

Onze website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar, inclusief eventuele links naar externe websites die voor het gemak worden verstrekt. Wij verzamelen opzettelijk geen informatie van kinderen, om welke reden dan ook. Als we ontdekken dat we onbedoeld informatie hebben verkregen van een gebruiker jonger dan 18 jaar, zullen we onmiddellijk de nodige stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. Als u een ouder of wettelijke voogd bent van een kind of individu jonger dan 18 jaar dat informatie met ons heeft gedeeld, neem dan contact met ons op via info@pallasreactor.com.

 

1.10 JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

PALLAS verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de General Data Protection Regulation Act in Nederland, die in lijn is met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hoofdstuk III "Rechten van betrokkenen".

 

1.11 CONTACT OPNEMEN MET PALLAS 

Als u vragen heeft over ons Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via:

 

Verwerkingsverantwoordelijke: PALLAS

T.a.v.: Functionaris voor Gegevensbescherming

Comeniusstraat 8

1817 MS Alkmaar, Nederland

E-mail: info@pallasreactor.com

Telefoon: +31 (0)88 20 24 024