Verantwoordelijkheid

Bij de activiteiten van PALLAS wordt structureel rekening gehouden met alle mogelijke effecten op mens en milieu. PALLAS streeft ernaar negatieve effecten en risico's te elimineren of te minimaliseren en waar mogelijk te herstellen. En zorgt ervoor dat mensen en het milieu te allen tijde worden beschermd tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling en beroepsmatige of industriële gevaren. Daarnaast streeft PALLAS naar duurzame oplossingen.

Bij PALLAS wordt veel aandacht besteed aan veiligheid, van de reactorkern tot alle andere nucleaire systemen die nodig zijn om de reactor veilig te laten werken. Bij het ontwerp van de reactor is rekening gehouden met alle lessen die op nucleair gebied zijn geleerd. De reactor is bestand tegen potentiële gevaren van buitenaf, zoals neerstortende vliegtuigen of aardbevingen. PALLAS houdt zich aan uitgebreide internationale en nationale wet- en regelgeving om de reactor veilig te laten werken.

Sinds de oprichting van PALLAS zijn verschillende natuuronderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke effecten van de bouw-, transitie- en exploitatiefase op het milieu in en rond de Energy & Health Campus. Ook zijn er publieksenquêtes gehouden voor planningsdoeleinden en om het publiek te informeren over de aanwezigheid van natuurwaarden in het gebied.

Om de impact op de omgeving te minimaliseren, heeft PALLAS tijdens het ontwerpproces verschillende optimalisaties doorgevoerd. Dit is tot uiting gekomen in publicaties van bestemmingsplannen, het Milieu Effect Rapportage en een landschapskwaliteitsplan. Deze zijn goedgekeurd door de Raad van State, waarmee de bouw van de PALLAS-reactor officieel is toegestaan.

Uit de laatste studie (Arcadis, 2022) blijkt dat er geen beschermde plantensoorten voorkomen in het onderzoeksgebied. Er zijn geen Rode Lijstsoorten aangetroffen. Om de bescherming te waarborgen van verschillende soorten broedvogels en andere diersoorten, zoals de zandhagedis, in het gebied zijn in samenwerking met een ecoloog zorgvuldige stappen ondernomen.

Voor de koeling van de PALLAS-reactor zal water uit het Noordhollandsch Kanaal worden gebruikt. Er zijn milieueffectstudies uitgevoerd en verschillende koelalternatieven bekeken. Het gebruik van water uit het Noordhollandsch Kanaal is beoordeeld als een optie met de minste negatieve gevolgen voor het milieu en met de grootste voorzieningszekerheid. Andere alternatieven hebben een grotere impact op het milieu.

De Hoge Flux Reactor (HFR) gebruikt ook water uit het kanaal. Voor de PALLAS-reactor zal de vraag naar koelwater niet groter zijn ten opzichte van de huidige situatie. De thermische capaciteit van de reactor is namelijk aangepast aan de huidige koelwaterbehoefte, zodat er in de toekomst niet meer koelwater benodigd is dan nu.

De ecologische aspecten van de gebouwen en de gevolgen van de gebouwen voor het milieu zijn zorgvuldig overwogen. Duurzaamheid is niet alleen relevant voor de gebouwen, maar ook voor het omringende landschap. De Energy & Health Campus ligt ingesloten tussen twee Natura 2000-gebieden: de Pettemerduinen in het zuiden en het Zwanenwater in het noorden. De betrokkenheid en respectvolle relatie tussen natuur en productie is overal terug te vinden. Er is goed nagedacht over de inpassing in het landschap, waardoor de duinen goed zichtbaar blijven en de gebouwen passen binnen het duinlandschap.

  • BREEAM is een internationaal erkende kwaliteitsnorm voor duurzame bouw en ontwikkeling.
  • Het kantoorgebouw is een energieneutraal gebouw en scoort op BREEAM Excellence, wat laat zien dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt.
  • Het reactor- en logistiekgebouw en het supportgebouw zijn BREEAM-geïnspireerd.