Lay Down Area

Fase 1 omvat de voorbereidingen op het werkterrein, zoals het slopen van gebouwen en bovengrondse infrastructuur, het verwijderen van de ondergrondse kabels en het verleggen van de gasleidingen. Tijdelijke keerwanden worden geplaatst om een stabiele situatie te garanderen, om aardverschuivingen en/of verzakkingen te voorkomen en om de start van de aanvoer en opslag van (bouw)materialen en de werkvoorbereiding op de locatie mogelijk te maken, waaronder de bouw van de bouwput.

De opening van de toegangsweg in december 2022 markeerde een succesvolle afronding van deze eerste fase.

  • Verwijderen van originele gebouwen.
  • Verwijderen van bovengrondse infrastructuur.
  • Huisvesting en parkeermogelijkheden.
  • Verwijderen van ondergrondse kabels en leidingen.
  • Omleiding van de gaspijpleiding.
  • Verwijderen van tritiuminstallatie.
  • De bouw van de PALLAS-reactor vereist goede voorbereidingen. Het bouwterrein wordt bijvoorbeeld geëgaliseerd. Hiervoor wordt een deel van de huidige dijk afgevlakt en afgegraven. Door de activiteiten op en rond de bouwplaats neemt ook de belasting van de grond toe. Daarom zijn er tijdelijke keerwanden geplaatst.
  • Opening van de toegangsweg voor bouwverkeer.

Ecologie

De Energy & Health Campus ligt naast de natuurgebieden het Zwanenwater en de Pettemerduinen. Alle werkzaamheden worden conform de natuurvergunning uitgevoerd. Zo zijn er onder meer amfibieschermen geplaatst en kasten voor vleermuizen opgehangen en wordt er gewerkt aan de hand van een ecologisch werkprotocol. Uiteindelijk zullen, na afronding van de bouw, de omgevings- en natuurwaarden worden hersteld en waar mogelijk verbeterd. Er wordt leefgebied voor beschermde soorten toegevoegd volgens het protocol dat met ecologen is opgesteld.

Lay down area
Lay down area
Fase 1
Pit & Foundation
Pit & Foundation
Fase 2
Bouwen
Bouwen
Fase 3
Oplevering
Oplevering
Fase 4