Hoe we werken

Het maatschappelijk belang van PALLAS is groot. De reactor kan vele levens redden, maar we realiseren ons ook de impact op veiligheid en milieu.

Veiligheid en continuïteit
Daarom staan veiligheid en continuïteit in ons hele doen en laten voorop. Zo hechten we veel waarde aan de flexibiliteit van de reactor, zodat die straks moeiteloos kan inspelen op eventuele nieuwe technieken of bijvoorbeeld de vraag naar andere isotopen. Ook maken we al bij het ontwerp van de reactor keuzes om ervoor te zorgen dat er minder afval vrijkomt dan nu het geval is.

Ruggespraak
Daarnaast houden we doorlopend ruggespraak met belanghebbenden zoals buurtbewoners, lokale ondernemers, gemeenten, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap en kennisinstellingen. Uiteraard is er continu contact met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Hiermee wordt PALLAS een veilige en innovatieve reactor die miljoenen mensen de voor hen levensbelangrijke medische isotopen garandeert met minder belasting op het milieu gedurende de hele life cycle.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Bij alle PALLAS-activiteiten wordt structureel elke mogelijke impact op mens en milieu op alle aspecten overwogen. PALLAS streeft ernaar negatieve effecten en risico’s weg te nemen of tot een minimum te beperken en, waar realistisch mogelijk, ten goede te keren.

Om deze verantwoordelijkheid na te komen, is gekozen voor een aanpak met project- en werkplannen, procedures, instructies en werkmethodieken waarin essentiële processen zijn geborgd.

Naast de eigen medewerkers dienen ook alle bedrijven die voor PALLAS werken invulling te geven aan de kernwaarden veiligheid, betrouwbaarheid en professionaliteit. Het PALLAS-beleid op gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en beveiliging (SHEQS) geldt hierbij als richtlijn.

Milieu

PALLAS is er alles aan gelegen om de beste en meest relevante regels door te voeren.

Kwaliteit

PALLAS stelt alles in het werk om aan alle door haar financiers/klanten gestelde eisen en verwachtingen te voldoen.

Veiligheid en gezondheid

De veiligheid en gezondheid van haar mensen en degenen die voor PALLAS werken hebben de hoogste prioriteit.

Beveiliging

Beveiliging van haar (nucleaire) faciliteiten, materiaal en informatie is van het grootste belang voor PALLAS.