SHEQS-richtlijnen

Het maatschappelijk belang en de impact van de nieuwe reactor is groot. Daarom werkt PALLAS met duidelijke projectplannen, procedures en instructies waarin alle essentiële processen aan bod komen en geborgd zijn. Hiervoor zijn duidelijke richtlijnen op gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en beveiliging (SHEQS) opgesteld.

Milieu
PALLAS is er alles aan gelegen om de beste en meest relevante regels door te voeren om de impact van haar activiteiten gedurende de volledige life cycle op het milieu tot een minimum te beperken. Belangrijke aspecten hierin zijn:

 • Voldoen aan de ISO 14001:2004 standaard.
 • Het voldoen aan wettelijke of andere van toepassing zijnde (juridische of vergunningtechnische) eisen.
 • Het minimaliseren van de afvalstroom door de operatie zo efficiënt mogelijk in te richten.
 • Alle medewerkers betrekken bij de milieudoelstellingen en hen houden aan het geldende milieubeleid.
 • Alle environmental impacts and aspects van de activiteiten inventariseren, evalueren en beheersmaatregelen definiëren en implementeren.

Kwaliteit
PALLAS stelt alles in het werk om aan alle door haar financiers/klanten gestelde eisen en verwachtingen te voldoen. Dit doet het PALLAS-team mede door:

 • Gebruik te maken van een management systeem dat beleidsmatige documenten, procedures en instructies bevat, die samen een uniforme, professionele manier van werken borgen. Het PALLAS Managementsysteem voldoet aan de ISO 9001 standaard.
 • Alle medewerkers betrekken bij en houden aan het werken met procedures en instructies, samengebracht in het Management Systeem.
 • Prioriteit te geven aan continue verbetering en deze systematisch te meten via het Continual Improvement Plan met daarin SMART gedefinieerde doelstellingen, acties en Key Performance Indicators (KPI’s). Medewerkers worden gestimuleerd om mogelijkheden tot verbetering aan te leveren.
 • Een gedegen omschrijving van de specificaties en strikte opvolging conform deze specificaties.
 • Effectief communiceren met diverse betrokken stakeholders.

Veiligheid en gezondheid 
De veiligheid en gezondheid van haar mensen en degenen die voor PALLAS werken hebben de hoogste prioriteit. Er wordt binnen de relatief jonge organisatie dan ook hard gewerkt aan het uitdragen en in stand houden van een sterke veiligheidscultuur die gebaseerd is op openheid en transparantie.

 • PALLAS staat garant voor veilige en gezonde werkomstandigheden.
 • PALLAS verzorgt waar nodig toegesneden trainingen voor haar personeel.
 • De veiligheidsprestaties en arbeidsomstandigheden worden nauwlettend gevolgd en gemeten en waar nodig verbeterd.
 • Effectieve incidentprocedures zijn geïmplementeerd.
  PALLAS vraagt al haar leveranciers en contractors zich te conformeren aan haar veiligheids- en gezondheidsregels en elkaar te stimuleren om waar mogelijk te optimaliseren.
 • PALLAS voldoet ten minste aan alle eisen ten aanzien van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Beveiliging
Om te voorkomen dat de veiligheid van mens en milieu in gevaar komt of dat er kennis en informatie over de reactor, de technologie en/of (reactor)materiaal in verkeerde handen komt, gelden de volgende beleidsregels:

 • Het voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in IAEA Nuclear Security Guidelines en de Nederlandse wetgeving.
 • Zorgen dat het reactorontwerp minimaal voldoet aan relevante voorwaarden zoals gesteld in Nederlandse en internationale wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging van nucleaire installaties en nucleair materiaal.
 • Het aanhouden van de juiste classificatie voor beveiligingsprocedures voor de ontwerpdocumentatie, inclusief de implementatie van het ‘need to know’-principe.
 • Alle medewerkers betrekken bij en houden aan het werken met de beveiligingsprocedures en instructies, hen trainen en continu streven naar verbetering.