Persbericht

Q&A webinar architectuur PALLAS-gebouwen

02 februari 2021

Op 21 januari jl. hebben Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) en ICHOS via een webinar de architectuur van de PALLAS-gebouwen gepresenteerd. Daarbij was er voor de kijkers de gelegenheid om vragen te stellen. In dit bericht beantwoorden wij de vragen die tijdens het webinar gesteld zijn.

De vragen zijn gerubriceerd in 6 categorieën: financiering, architectuur & ontwerp, werkgelegenheid, nucleair afval, omgeving en overig.

Het webinar is in zijn geheel terug te kijken via deze link.

Door op de vraag te klikken, verschijnt het antwoord. Onderstaande vragen zijn gesteld tijdens het webinar op 21 januari 2021.

FINANCIERING

- In hoeverre is het zeker dat, gezien de grote risico’s van de financiering, de PALLAS-reactor er komt?
- Is de financiering voor de bouw van de reactor al rond?
- Hoe zien jullie de totale financiering van dit project? Zeker na de corona-crisis ligt het gemeente geld niet voor het oprapen.
- Wordt er publiek geld gebruikt voor de bouw en exploitatie of is het een puur private onderneming?
Universiteitsziekenhuizen hebben al innovatieve in-house alternatieve oplossingen in gebruik (helemaal omdat de Petten reactor een aantal keren stil heeft gelegen de afgelopen twintig jaar), zij hebben het materiaal uit Petten niet nodig. Hoe gaan jullie winst maken?
- Natuurlijk is deze reactor om medicijnen te produceren als ik het goed heb begrepen, maar binnen hoeveel jaar denken jullie het bedrag terug betaald te krijgen / winst te maken?


ARCHITECTUUR & ONTWERP

- Wat is de hoogte van het reactorgebouw?
- Hoe hoog is het maaiveld boven NAP?
- Wat zijn de lengte- en breedtematen van het reactorgebouw?
- Zijn de bijgebouwen te zien vanaf het oosten? Dus boven de Westerduin uit?
- Betekent dit dat andere gebouwen worden afgebroken?
- In Noorwegen had/heeft men de reactor optimaal in de omgeving geïntegreerd, nl. in een rots. Waarom in Petten niet in/onder het duin?
- Wat is de toren voor een gebouw?
- Hoeveel meter zeespiegelstijging is meegenomen in de bouw/positionering van het reactorgebouw?
- Hoe staat het met een eventuele overstroming? Ivm de straling die vrij kan komen?
- Is de PALLAS-reactor een LEU reactor?
- Betreft de nieuwe PALLAS-reactor ook een hoge flux reactor en kan deze even efficiënt radio-isotopen produceren als de huidige reactor?
Welke isotopen naast Lutetium worden nu geproduceerd en welke andere/nieuwe radio-isotopen worden in de toekomst geproduceerd? Lutetium wordt elders als GMP product (op)gewerkt. NRG produceerde dit in het verleden en was bezig een GMP kwalificatie te krijgen. Is dit nu het voorbeeld wat bedoeld wordt met “opschuiven” in de keten?
- Wat zijn de ontwikkelingen geweest voor nieuwe producten in relatie met cyclotronproducten? Is in deze 15 jaar ook de nucleaire geneeskunde verder ontwikkeld ten gunste van de reactor-isotopen of nemen in de tijd de cyclotronproducten gekoppeld aan de behandelmethode sterker toe?
- Wordt de reactor ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld met behulp van neutronen en mogelijk ook ten behoeve van toekomstige kernenergie-productie?
- In hoeverre zijn er overeenkomsten met de reactor van Delft? Wordt er onderzoek samen gedaan?
- Wat is de geplande verhouding van het gebruik (productie/energieonderzoek) van PALLAS?
- Hoe lang duurt de bouwfase en wanneer hebben jullie gepland om te starten?
- Welke risico’s en mitigerende acties hebben jullie geïdentificeerd (technisch, financieel, operationeel)?
- Gaat de nieuwe reactor op termijn ook kernenergie leveren?
- Moet er rekening gehouden worden met terroristische aanvallen?
- Wordt er, gezien de bijzondere status, tijdens en na het bouwproces voldoende controle uitgeoefend? Dit bijvoorbeeld met het oog op het bekende geval met het dak van het AZ-stadion.


WERKGELEGENHEID

- Wat komt er in de bijgebouwen? Hoeveel mensen komen er te werken en hoeveel werken er nu voor de HFR op de site? De huidige bijgebouwen bij de reactor zijn veel kleiner en het kantoorgebouw van NRG staat nu aan de zuidwest kant. Gaan deze NRG mensen dan verhuizen naar het nieuwe kantoorgebouw?
- Hoeveel arbeidsplaatsen zijn er nu en hoeveel worden dat er als het nieuwe PALLAS er staat?
- Zijn er in de nieuwe situatie meer medewerkers werkzaam en zo ja waar worden deze gehuisvest?
- Op welke manier worden alle 1600 werknemers gehuisvest? Is het terrein van Hoogheemraad in Petten daarvoor geschikt?


NUCLEAIR AFVAL

- Wat gebeurt er met de oude kernreactor en met name met het afvalmateriaal?
- Hoe staat het met het opruimen van het ‘oude’ radioactieve afval? Is dit inmiddels gebeurd? En zoniet, - wanneer wordt dat verwacht?
- Hoeveel wordt er maximaal aan radioactief afval ter plaatse opgeslagen?
- Hoe gaat het nucleaire afval in de toekomst afgevoerd worden?


OMGEVING

- Wat is het effect op de bereikbaarheid van locatie Petten? Moeten de toegangswegen en het openbaar vervoer hiervoor aangepast worden?
- Wat zijn de andere milieu effecten?
- Welke directe gevaren zijn er voor direct omwonenden?
- Zijn er veiligheids-/gezondheidsrisico’s voor de directe leefomgeving? En, zo ja: welke zijn dat dan?
- Waarom denkt men zulke gebouwen te kunnen maken in een Natura 2000-gebied?
- Industriegebied? Jullie staan in een mooi natuurgebied, in de duinen: hoe gaan jullie daarmee om?
- Hoe houden jullie rekening met Natura 2000?
- Is er tijdens de bouw meer ruimte nodig buiten het bestaande terrein? Of kan alles gebeuren binnen het duingebied ?
- Ik hoop dat dit sprookje (duur) gebouwd gaat worden, maar zal dan gedurende 8 jaar dit terrein 1 grote bouwput worden…?
- Waar zal de pijpleiding naar het Noordhollands kanaal lopen?
- Wat wordt er, los van het koelwater in de zee, nog meer boven- en/of ondergronds geloosd?
- Brengt de ontmanteling van de oude reactor risico’s mee voor de leefomgeving en, zo ja, welke zijn dat dan?
- PALLAS ligt in mijn achtertuin, waar ik graag hardloop. Nu begrijp ik dat PALLAS stevig beveiligd moet zijn. Maar wat zijn de mogelijkheden om het terrein van PALLAS te betreden en te gebruiken als duinbezoeker? - En, na de coronacrisis, is een bezoek aan PALLAS mogelijk?

OVERIG

- Hoe lang moet de HFR blijven staan voordat hij totaal afgebroken kan worden?
- Waarom is de oude reactor niet allang verwijderd, doelend op de scheuren die er ontstaan zijn?
- Wat gebeurt er met de oude reactor als alle nieuwe plannen niet doorgaan?
- Wat doen jullie aan publieke acceptatie?
- Heeft de bouw van de Habog-COVRA faciliteit een voorbeeldfunctie gehad? Is nog overwogen PALLAS te bouwen nabij COVRA? E.e.a. ook met het oog op reduceren van nucleaire transporten en de levensduur van Mo-productiefaciliteit. Mooi dat er onderzoek wordt gedaan in Petten, maar radioactiviteit blijft natuurlijk een link goedje. Volgens mij zijn er al alternatieve mogelijkheden zoals deeltjesversnellers etc. Ik mag toch hopen dat ook daar onderzoek naar gedaan wordt.
- Bestaat er nog een kans dat dit project niet doorgaat?
- Is het NHC een vervanging van het bedrijf en de gebouwen van Curium?
- De producten die de reactor produceert, neemt Nederland hier helemaal gebruik van, wordt het gedeeld met andere landen of wordt het doorverkocht aan andere landen?
- Het is me bekend dat de bouw van de reactor is ondergebracht bij PALLAS. Wat is de relatie van PALLAS (en NHC) tov NRG en bijvoorbeeld het FIELD-LAB en wat is die relatie als de reactor daadwerkelijk operationeel is?
Komt er een video van dit webinar beschikbaar?

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter