Vergunningen en wetgeving

Vergunningen
Een reactor zet je natuurlijk niet zomaar neer: er zijn allerlei wetten, besluiten, regelingen, richtlijnen en plannen nodig voor de bouw van start kan gaan. De meest bepalende zijn:

  • De Kernenergiewet (KEW) voor het oprichten en bedrijven van de PALLAS-reactor. Belangrijke onderdelen van de aanvraag voor de KEW-vergunning zijn het Milieueffectrapport (MER) en het Veiligheidsrapport (VR).
  • Waterwet voor alle directe waterlozingen.
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de locatiegebonden activiteiten, zoals bouw, aanleg en gebruik.
  • Natuurbeschermingswet voor bescherming van natuurgebied (Natura 2000).

Naar verwachting kan PALLAS in 2020 starten met de voorbereidingen voor de bouw.

Plan-MER en Bestemmingsplan
In 2017 werd een belangrijke stap gezet met het indienen van het zogeheten Plan-MER bij de gemeente Schagen. Hierin is alle informatie over het milieu-effect van de reactor geïnventariseerd. Het Plan-MER is in de eerste plaats een hulpmiddel voor beslissingsbevoegde overheidsinstanties, zodat zij het milieu volwaardig kunnen meewegen bij het besluit over de herziening van het bestemmingsplan.
Het Plan-MER is een omvangrijk en vrij technisch document, lees hier de samenvatting.

In 2019 werd het bestemmingsplan vastgesteld door de raad van gemeente Schagen. Vier beroepen werden ingediend tegen het bestemmingsplan, maar de Raad van State deed uitspraak ten gunste van de PALLAS-reactor. Meer informatie over de procedure met de Raad van State is hier te vinden.

De laatste actualiteiten met betrekking tot het Plan-MER en het bestemmingsplan kunt u lezen op de site van de gemeente Schagen.