Vergunningen en wetgeving

Vergunningen
Een reactor zet je natuurlijk niet zomaar neer: er zijn allerlei wetten, besluiten, regelingen, richtlijnen en plannen nodig voor de bouw van start kan gaan. De meest bepalende zijn:

  • Het bestemmingsplan zodat de PALLAS-reactor goed ruimtelijk kan worden ingepast.
  • De omgevingsvergunning – als onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) – is voor alle locatiegebonden activiteiten, zoals bouw, aanleg en gebruik.
  • Wet natuurbescherming voor bescherming van natuurgebied (Natura 2000).
  • De Kernenergiewet (KEW) voor het oprichten en bedrijven van de PALLAS-reactor. Belangrijke onderdelen van de aanvraag voor de KEW-vergunning zijn het Milieueffectrapport (MER) en het Veiligheidsrapport (VR).
  • Waterwet voor alle directe waterlozingen.

PALLAS is in 2022 gestart met de voorbereidingen voor de bouw.

Bestemmingsplan
In 2017 werd een belangrijke stap gezet met het indienen van een bestemmingsplan bij de gemeente Schagen om de PALLAS-reactor ruimtelijk in te passen. Onderdeel van het bestemmingsplan is een Plan-MER. Hierin zijn de milieueffecten van de PALLAS-reactor geïnventariseerd. Het Plan-MER is in de eerste plaats een hulpmiddel voor beslissingsbevoegde overheidsinstanties, zodat zij het milieu volwaardig kunnen meewegen bij het besluit over de herziening van het bestemmingsplan.
Het Plan-MER is een omvangrijk en vrij technisch document, lees hier de samenvatting.

In 2019 werd het bestemmingsplan vastgesteld door de Raad van gemeente Schagen. Vier beroepen werden ingediend tegen het bestemmingsplan, maar de Raad van State deed in maart 2020 uitspraak ten gunste van de PALLAS-reactor. Meer informatie over de procedure met de Raad van State is hier te vinden.

Onder meer om te voldoen aan alle beveiligingseisen is het ontwerp op onderdelen aangepast. Hiervoor was het noodzakelijk om in 2021 het bestemmingsplan te wijzigen. Ook voor dit bestemmingsplan is een Plan-MER opgesteld.

Omgevingsvergunning
In maart 2022 heeft PALLAS de omgevingsvergunning van de bouw van PALLAS-reactor aangevraagd bij de gemeente Schagen. De gemeente Schagen gaat beoordelen of de aanvraag om te bouwen past binnen het bestemmingsplan.

Wet natuurbescherming
PALLAS heeft eind 2020 een aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming bij de omgevingsdienst Noord-Holland Noord ingediend. Deze wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Ook de huidige stikstofproblematiek ‘zit’ hier in.

De Wet natuurbeschermingsvergunning is begin 2022 onherroepelijk geworden. De bekendmaking kan hier worden bekeken.

Kernenergiewet
Samen met de omgevingsverguning vormt de kernenergiewetvergunning de kern om de PALLAS-reactor te mogen oprichten (bouwen). De kernenergiewetvergunning is in 2022 aangevraagd en in februari 2023 toegekend.

Waterwetvergunning
De waterwetvergunning is gekoppeld aan de kernenergiewet en regelt de inname van koelwater uit het NoordHollandsch kanaal en de lozing van koelwater op de Noordzee. De waterwetvergunning is gelijktijdig met de kernenergiewetvergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat en in februari 2023 toegekend.