Vergunningen en wetgeving

Vergunningen
Een reactor zet je natuurlijk niet zo maar neer: er zijn allerlei wetten, besluiten, regelingen, richtlijnen en plannen nodig voor de bouw van start kan gaan. De meest bepalende zijn:

  • De Kernenergiewet (KEW) voor het oprichten én bedrijven van de PALLAS-reactor. Belangrijke onderdelen van de aanvraag voor de KEW-vergunning zijn het Milieueffectrapport (MER) en het Veiligheidsrapport (VR).
  • Waterwet voor alle directe waterlozingen.
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de locatiegebonden activiteiten, zoals bouw, aanleg en gebruik.
  • Natuurbeschermingswet voor bescherming van natuurgebied (Natura 2000).

Naar verwachting kan PALLAS in 2020 starten met de voorbereidingen voor de bouw.


Plan-MER en Bestemmingsplan
Een belangrijke stap is inmiddels gezet met het indienen van het zogeheten Plan-MER bij de gemeente Schagen. Hierin is alle informatie over het milieu-effect van de reactor geïnventariseerd. Het Plan-MER is in de eerste plaats een hulpmiddel voor beslissingsbevoegde overheidsinstanties, zodat zij het milieu volwaardig kunnen meewegen bij het besluit over de herziening van het bestemmingsplan. De laatste actualiteiten van het Plan-MER kunt u lezen op de site van de gemeente Schagen.

Het Plan-MER is een omvangrijk en vrij technisch document, lees hier de samenvatting.