Werkzaamheden

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunbaar ontwerp, voor het aantrekken van private investeerders, de bouw en de in bedrijfstelling van de reactor.

PALLAS zal per dag tienduizenden patiënten helpen door de levering van medische isotopen. Dit zijn de radioactieve deeltjes in nucleaire medicijnen, die o.a. hart- en vaatziekten en kankercellen opsporen of bestrijden. Daarnaast zal PALLAS een cruciale rol spelen in (medisch) nucleair technologisch onderzoek.

Ontwerp en bouw
PALLAS richt zich op alle activiteiten met betrekking tot de specificaties, functionele eisen, de aanbesteding van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van de PALLAS-reactor.

Vergunningen
Om de bouw van de nieuwe reactor mogelijk te maken, moeten verschillende overheidsinstanties besluiten nemen en de vereiste vergunningen verlenen. Zo moet er een herziening komen van het huidige bestemmingsplan. Het Design & Licensing team moet daartoe een wettelijk verplicht ‘Plan-MER’ (Milieu Effect Rapportage) indienen bij de gemeente Schagen. Dit is eind 2017 gedaan. Binnen enkele jaren zal PALLAS een Kernenergiewet-vergunning aanvragen bij de ANVS; daarvoor is een ‘Besluit-MER’ vereist. Deze is nog gedetailleerder dan de in 2017 opgeleverde Plan-MER. Daarnaast vereist de Kernenergiewetvergunning een uitgebreid Veiligheidsrapport. Andere wetten die relevant zijn voor PALLAS zijn de Waterwet, voor alle directe lozingen van het koelwater, de wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de locatie gebonden activiteiten zoals bouw, aanleg en gebruik, en de Natuurwet voor bescherming van natuurgebied.

Solide businesscase
PALLAS heeft een goed onderbouwde en op bedrijfseconomische gronden levensvatbare businesscase. De businesscase heeft tot doel om private financiering aan te trekken voor zowel de bouw als de inbedrijfstelling en exploitatie van de reactor. Ook wordt in de businesscase rekening gehouden met de ontmanteling.

Financiering
PALLAS heeft als opdracht om private financiering aan te trekken voor de volgende fases: de bouw, de inbedrijfstelling, de exploitatie en de ontmanteling van de PALLAS-reactor. Private financiering op basis van voor de overheid aanvaardbare voorwaarden is volgens de overheid op dit moment echter (nog) niet haalbaar. Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport meldde in haar brief aan de Kamer d.d. 9 december 2020 dat het Kabinet het belangrijk vindt dat er op korte termijn een besluit genomen wordt over hoe de voorzieningszekerheid van medische isotopen voor de toekomst geborgd kan worden. Door enerzijds een goed inzicht te krijgen in de kosten, opbrengsten en bijbehorende risico’s van de publieke variant voor PALLAS en anderzijds door een goed beeld te krijgen van de alternatieven. In het voorjaar van 2021 zal de minister de Kamer hier nader over informeren.