Werkzaamheden

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunbaar ontwerp, de bouw en de in bedrijfstelling van de reactor.

PALLAS zal per dag tienduizenden patiënten helpen door de levering van medische isotopen. Dit zijn de radioactieve deeltjes in nucleaire medicijnen, die o.a. hart- en vaatziekten en kankercellen opsporen of bestrijden. Daarnaast zal PALLAS een cruciale rol spelen in (medisch) nucleair technologisch onderzoek.

Ontwerp en bouw
PALLAS richt zich op alle activiteiten met betrekking tot de specificaties, functionele eisen, de aanbesteding van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van de PALLAS-reactor.

Vergunningen
Om de bouw van de nieuwe reactor mogelijk te maken, moeten verschillende overheidsinstanties besluiten nemen en de vereiste vergunningen verlenen. Zo moet er een herziening komen van het huidige bestemmingsplan. Het Design & Licensing team moet daartoe een wettelijk verplicht ‘Plan-MER’ (Milieu Effect Rapportage) indienen bij de gemeente Schagen. Dit is eind 2017 gedaan. Binnen enkele jaren zal PALLAS een Kernenergiewet-vergunning aanvragen bij de ANVS; daarvoor is een ‘Besluit-MER’ vereist. Deze is nog gedetailleerder dan de in 2017 opgeleverde Plan-MER. Daarnaast vereist de Kernenergiewetvergunning een uitgebreid Veiligheidsrapport. Andere wetten die relevant zijn voor PALLAS zijn de Waterwet, voor alle directe lozingen van het koelwater, de wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de locatie gebonden activiteiten zoals bouw, aanleg en gebruik, en de Natuurwet voor bescherming van natuurgebied.

Financiering
De verwachting is dat de vraag naar medische isotopen steeds groter wordt, onder andere door vergrijzing, betere (wereld)gezondheidszorg en steeds meer nieuwe therapievormen. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 september 2022 bekend gemaakt dat er de komende jaren geld is gereserveerd voor de bouw van de PALLAS-reactor. Het ministerie reserveert voor het project in 2022 30 miljoen euro en vanaf het volgende jaar 129 miljoen euro per jaar.

De financiële reserveringen die het Kabinet nu heeft vastgelegd voor de komende jaren zijn een enorme impuls voor de nucleaire geneeskunde, kennis en innovatie en voor Nederland. Over de resterende investeringskosten zal het kabinet naar verwachting in het voorjaar van 2023 een definitief besluit nemen.